leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015

Wykup maszyny z leasingu finansowego z zamiarem jej sprzedaży w tym samym miesiącu

Firma budowlana wykupiła z leasingu maszynę za kwotę przewidzianą w umowie leasingu (bilansowo – finansowego, a podatkowo – operacyjnego). W momencie zakupu firma miała już nabywcę na tę maszynę. Maszyna została sprzedana w tym samym miesiącu za kwotę wielokrotnie wyższą. Jak powinno przebiegać księgowanie zakupu i sprzedaży tej maszyny?

W przypadku umowy leasingu, stanowiącej dla celów bilansowych umowę leasingu finansowego, przedmiot tej umowy wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego (leasingodawcy). Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości.

www.czasopismaksięgowych.pl
Na temat rozliczenia leasingu finansowego
w księgach rachunkowych można przeczytać
w serwisie www.leasingfinansowy.pl

Jeżeli umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, to cenę wykupu uwzględnia się w jego wartości początkowej i amortyzuje się go przez okres ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

W momencie nabycia przedmiotu leasingu bilansowo – finansowego za opłatę końcową jest on w dalszym ciągu wykazywany w aktywach trwałych korzystającego, który kontynuuje dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych. Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu. Nie zwiększa ona wartości środka trwałego. Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąża pozostałe koszty operacyjne. Na sposób ujęcia w księgach przedmiotu leasingu w momencie jego wykupu nie ma wpływu fakt, że jednostka ma zamiar go sprzedać w tym samym miesiącu.

W księgach rachunkowych wykup przedmiotu leasingu finansowego można ująć w sposób następujący:

1. Faktura z tytułu wykupu przedmiotu umowy leasingu:
   a) wartość netto – zarachowanie opłaty końcowej jako spłaty
        części kapitałowej:
      – Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu
         przedmiotu leasingu",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) kwota VAT podlegającego odliczeniu:
      – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość ogółem opłaty końcowej:
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym".
2. WB – zapłata za fakturę:
      – Wn konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym",
      – Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Podejście to jest zgodne z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r., opublikowanym w Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 52 (por. pkt VI.10 KSR nr 5).

Sprzedaż wykupionego wcześniej z leasingu składnika majątku, w sytuacji gdy kwotę wykupu uwzględniono w jego wartości początkowej, należy traktować jak sprzedaż środka trwałego. Wykupiony przedmiot leasingu do momentu sprzedaży może bowiem nadal figurować w ewidencji środków trwałych jednostki.

Przychód ze sprzedaży takiego składnika majątku wskazane jest zaewidencjonować na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy o rachunkowości). Podstawą ewidencji będzie wystawiona przez jednostkę faktura sprzedaży, którą można ująć w księgach zapisem:

   a) wartość netto sprzedaży:
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   b) VAT należny:
      – Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu
         VAT należnego",
   c) wartość brutto należności:
      – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Należy przy tym pamiętać, iż pod datą wydania sprzedanego środka trwałego kupującemu należy wyksięgować go z ewidencji bilansowej. Niezamortyzowaną wartość takiego składnika majątku zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Przykład

I. Założenia:

1. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych, a dla celów podatkowych – operacyjnego, jednostka wykupiła przedmiot tej umowy (maszynę budowlaną).

2. Umowa leasingu przewidywała, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, w związku z czym cenę wykupu uwzględniono w jego wartości początkowej, którą ustalono na kwotę: 200.000 zł. Opłata końcowa wyniosła: 1.722 zł (w tym VAT: 322 zł).

3. Jednostka sprzedała maszynę za kwotę: 147.600 zł (w tym VAT: 27.600 zł) w tym samym miesiącu, w którym wykupiła ją z leasingu. W momencie sprzedaży maszyny jej dotychczasowe umorzenie wynosiło: 160.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ – faktura za opłatę końcową:      
   a) wartość brutto faktury 1.722 zł 30 24-9/1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 322 zł 22-1 30
   c) opłata końcowa netto – zarachowanie opłaty końcowej jako
       spłaty części kapitałowej: 1.722 zł – 322 zł = 
1.400 zł 24-9/2 30
2. WB – zapłata za fakturę końcową 1.722 zł 24-9/1 13-0
3. FS – faktura dokumentująca sprzedaż maszyny budowlanej:      
   a) wartość brutto faktury 147.600 zł 24  
   b) VAT należny 27.600 zł   22-2
   c) wartość sprzedaży netto: 147.600 zł – 27.600 zł =  120.000 zł   76-0
4. LT – wyksięgowanie maszyny z ewidencji środków trwałych:      
   a) dotychczasowe umorzenie 160.000 zł 07-1  
   b) wartość nieumorzona: 200.000 zł – 160.000 zł =  40.000 zł 76-1  
   c) wartość początkowa środka trwałego 200.000 zł   01

III. Księgowania:

Wykup maszyny z leasingu finansowego z zamiarem jej sprzedaży w tym samym miesiącu

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60