leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014

Wpływ zmian zasad odliczania VAT na wartość początkową samochodów w leasingu - wyjaśnienie MF

1. Treść wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wartość początkową samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, kwalifikowanych dla celów bilansowych jako leasing finansowy, zwiększa się o VAT niepodlegający odliczeniu.

Nowelizacja ustawy o VAT, wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, w tym będących przedmiotem leasingu. W związku z licznymi pytaniami Czytelników kierowanymi do naszego Wydawnictwa, poprosiliśmy Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie kwestii:

 • czy należy skorygować wartość środka trwałego i rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu o podatek VAT, który miał nie być odliczany (umowy zostały zawarte przed 1 kwietnia 2014 r.) a po zmianie przepisów może być odliczany?
   
 • czy może tę różnicę w podatku VAT odnieść na pozostałe przychody operacyjne, nie zmieniając wartości początkowej środka trwałego?

Ministerstwo Finansów w dniu 8 lipca 2014 r. udzieliło następującej odpowiedzi:

"Uprzejmie informujemy, że obce środki trwałe, w tym pojazdy samochodowe, które jednostka, jako korzystający, przyjęła do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, jeżeli został spełniony jeden z warunków, określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są zaliczane do jej aktywów trwałych.

Taka kwalifikacja determinuje konieczność określenia wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ustawy o rachunkowości, przy tym wartością początkową środka trwałego (pojazdu samochodowego) przy leasingu finansowym jest cena nabycia, m.in. bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, w tym będących przedmiotem leasingu. Dotychczas, dla leasingowanych samochodów osobowych, kwotę podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu, co do zasady, stanowiło 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł. Aktualnie podstawową zasadą dotyczącą pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach "mieszanych" (zarówno wykorzystywanych do działalności gospodarczej podatnika, jak i prywatnych) jest możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego, stanowiącej 50% kwoty podatku, wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, nieograniczonej już jednak żadnym limitem. Dodatkowo spełnienie określonych wymagań pozwala na uznanie samochodu za użytkowany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i zastosowanie 100% odliczenia VAT.

Jeżeli więc rozwiązania obowiązujące w podatku VAT w stosunku do samochodów osobowych po dniu 1 kwietnia 2014 r. pozwalają na odliczenie podatku naliczonego w innej niż dotychczas wysokości, wówczas podlegająca umorzeniu wartość tego składnika środków trwałych, powinna ulec zmianie. Przy tym korekta będzie uwzględniać zmianę odliczenia podatku naliczonego, zawartego wyłącznie w fakturach wydanych po dniu 1 kwietnia 2014 r. Zmiana zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych nie umożliwia natomiast dokonywania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych w poprzednim stanie prawnym."

 

 

2. Stanowisko prezentowane dotychczas na łamach naszego czasopisma

W Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 11 z 1 czerwca 2014 r. w artykule pt. "Czy zmiany w VAT wpływają na wartość początkową samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu?" zajęliśmy odmienne stanowisko od prezentowanego przez Ministerstwo Finansów, wskazując iż zmiana wartości początkowej leasingowanego samochodu w analizowanych okolicznościach nie jest zasadna. Podaliśmy w ww. artykule dwa alternatywne rozwiązania dotyczące sposobu ujęcia w księgach kwoty VAT podlegającej obecnie odliczeniu, która została uwzględniona w wartości początkowej środka trwałego i która jest rozliczana na koncie 24-9:

   1) kwotę "uwolnionego" VAT można ustalić przy każdej kolejnej fakturze w odniesieniu do części kapitałowej i zaksięgować ją zapisem:
      – Wn konto 24-9/2 "Rozliczenie z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" (niepodatkowe) lub
   2) można ustalić łączną kwotę "uwolnionego" VAT naliczonego, przypadającego na pozostałe do spłaty raty
       w części kapitałowej i przeksięgować ją na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:
      – Wn konto 24-9/2 "Rozliczenie z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      – Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
   a następnie sukcesywnie (comiesięcznie) odnosić ją na dobro pozostałych przychodów operacyjnych,
   równolegle do naliczanej amortyzacji, zapisem:
      – Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" (niepodatkowe).


 

3. Zapisy w księgach rachunkowych z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów w ewidencji księgowej kwotę uwolnionego VAT należy odnieść na zmniejszenie wartości początkowej samochodu osobowego. Operację tę można ująć w księgach rachunkowych następującym zapisem:

      – Wn konto 24-9 "Rozliczenie z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      – Ma konto 01 "Środki trwałe".

Przykład

I. Założenia:

1. W 2013 r. jednostka zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. Bilansowo jest to leasing finansowy, podatkowo zaś operacyjny. Umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu za opłatę końcową. Z treści umowy wynikają następujące dane:

a) wartość ofertowa samochodu osobowego i suma opłat kapitałowych: 78.000 zł,

b) opłata wstępna: 24.250 zł plus VAT: 5.577,50 zł,

c) płatności leasingowe: 35 miesięcznych rat po 2.150 zł plus VAT: 494,50 zł,

d) wartość wykupu: 3.000 zł plus VAT: 690 zł,

e) łączna wartość opłat: 24.250 zł + (35 rat × 2.150 zł) + 3.000 zł = 102.500 zł,

2. Podział raty na część kapitałową i odsetkową:

a) część odsetkowa: (102.500 zł – 78.000 zł) : 35 rat = 700 zł,

b) część kapitałowa: 2.150 zł – 700 zł = 1.450 zł.

3. Jednostka amortyzuje samochód przez okres jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metodą, stawką) stosowanymi do podobnych własnych składników aktywów, tj. przez 5 lat.

II. Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu na dzień przyjęcia go do używania:

1. Obliczenie kwoty VAT do aktywowania:

a) udział części kapitałowej w opłatach leasingowych (wyłączamy wartość wykupu):

(78.000 zł – 3.000 zł) : (35 rat × 2.150 zł + 24.250 zł) × 100 = 75,3769%,

b) suma VAT w okresie leasingu: (35 rat × 494,50 zł) + 5.577,50 zł = 22.885 zł,

c) VAT podlegający odliczeniu: 6.000 zł,

d) VAT niepodlegający odliczeniu: 22.885 zł – 6.000 zł = 16.885 zł,

e) VAT niepodlegający odliczeniu w części przypadającej na raty kapitałowe:

16.885 zł × 75,3769% = 12.727,39 zł,

f) VAT niepodlegający odliczeniu zawarty w wartości wykupu: 690 zł × 40% = 276 zł.

2. Obliczenie wartości początkowej uwzględniającej niepodlegający odliczeniu VAT:

78.000 zł + 12.727,39 zł + 276 zł = 91.003,39 zł.

III. Ustalenie kwoty korekty wartości początkowej przedmiotu leasingu w związku ze zmianą zasad odliczania VAT:

1. Na 1 kwietnia 2014 r. pozostało do spłaty 21 rat oraz kwota wykupu. Kwota VAT zawarta w ratach wynosiła: 494,50 zł × 21 rat = 10.384,50 zł, zaś w kwocie wykupu: 690 zł.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami do odliczenia przysługuje 50% VAT naliczonego, a więc: 5.192,25 zł od rat kapitałowych oraz 345 zł od wykupu (poprzednio od kwoty wykupu do odliczenia przysługiwało 60% VAT naliczonego, czyli: 414 zł).

3. Ponieważ 75,3769% raty leasingowej dotyczy części kapitałowej, o kwotę: 3.913,76 zł (tj. 5.192,25 zł × 75,3769%) została zawyżona wartość początkowa samochodu osobowego. W wartości początkowej uwzględniono również VAT od kwoty wykupu: 690 zł × 40% = 276 zł. Na dzień wykupu jednostce będzie przysługiwało jedynie 50% VAT naliczonego. Tak więc w tym przypadku wartość początkową samochodu zaniżono o kwotę: 69 zł. Zatem łącznie wartość początkowa samochodu zostanie zmniejszona o kwotę: 3.913,76 zł – 69,00 zł = 3.844,76 zł.

IV. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – korekta wartości początkowej samochodu osobowego z tytułu zmian zasad odliczania VAT 3.844,76 zł 24-9/2 01
2. FZ – miesięczny czynsz za kwiecień 2014 r.:
   a) wartość brutto 2.644,50 zł 30 24-9/1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 494,50 zł × 50% =  247,25 zł 22-1 30
   c) wartość netto faktury + VAT niepodlegający odliczeniu: 2.150 zł + 247,25 zł =  2.397,25 zł 24-9/3 30
3. PK – rozliczenie raty leasingowej:
   a) część kapitałowa, w tym:      
      część kapitałowa netto raty: 1.450 zł

      niepodlegający odliczeniu VAT dotyczący raty kapitałowej:
         247,25 zł × 75,3769% = 186,37 zł
1.636,37 zł 24-9/2 24-9/3
   b) część odsetkowa, w tym:      
      część odsetkowa netto raty: 700 zł

      niepodlegający odliczeniu VAT dotyczący części odsetkowej:
        247,25 zł – 186,37 zł = 60,88 zł
760,88 zł 75-1 24-9/3

V. Księgowania:

Wpływ zmian zasad odliczania VAT na wartość początkową samochodów w leasingu – wyjaśnienie MF

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing a VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.