leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 20 (380) z dnia 20.10.2014

Leasing operacyjny i kapitałowy - jak rozliczyć VAT?

Umowa leasingu należy do umów cywilnoprawnych, zdefiniowanych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z art. 7091 K.c. przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W oparciu o definicję leasingu określoną w Kodeksie cywilnym, na gruncie przepisów ustawy o VAT w sposób odmienny traktowane są umowy leasingu operacyjnego i kapitałowego. Umowa leasingu kapitałowego uznawana jest bowiem za dostawę towarów, natomiast umowę leasingu operacyjnego rozlicza się w podatku VAT w sposób zbliżony do najmu czy dzierżawy, a zatem jak usługę.

 

1. Obowiązek podatkowy u leasingodawcy przy umowie leasingu operacyjnego

Wydanie towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu operacyjnego należy traktować w świetle przepisów ustawy o VAT jak świadczenie usług. Na podstawie tego rodzaju umowy leasingodawca udostępnia leasingobiorcy daną rzecz na pewien okres, a pobierane z tego tytułu opłaty nie pokrywają w całości wartości tej rzeczy. Przedmiot leasingu amortyzuje się u kolejnych leasingobiorców.

W przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej – obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą wystawienia faktury (zasada ta nie dotyczy importu usług). Ta reguła – określona w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT – ma zastosowanie, jeżeli faktura jest wystawiona terminowo, czyli nie później, niż z upływem terminu płatności. Jeżeli w tym terminie faktura nie będzie wystawiona, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności.

Przykład

Zgodnie z podpisaną umową leasingu operacyjnego, podatnik VAT (leasingobiorca) zobowiązany jest zapłacić ratę leasingową za październik 2014 r. w terminie do 4 listopada. Faktura została wystawiona 6 października 2014 r. Leasingobiorca uregulował należność w dniu 15 października. Obowiązek podatkowy w VAT po stronie leasingodawcy powstał z chwilą wystawienia faktury – czyli 6 października.

Przykład

Leasingodawca wystawił fakturę – na podstawie umowy leasingu operacyjnego 20 października – w dniu, w którym przypada termin płatności raty leasingowej za wrzesień 2014 r. Leasingobiorca uregulował należność w terminie płatności. Obowiązek podatkowy powstał w dniu 20 października.


Uwaga

W przypadku leasingu operacyjnego uznanego w świetle przepisów ustawy o VAT za usługę otrzymanie zaliczki (zadatku, przedpłaty) nie wywołuje żadnych skutków podatkowych – nie musi zatem być dokumentowane fakturą (o ile zapłata nie będzie związana z upływem terminu płatności).


Fakturę za usługę leasingu należy wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Nie ma natomiast najwcześniejszego terminu na wystawienie takiej faktury, pod warunkiem jednak, że będzie zawierać ona informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Warto pamiętać, że dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej leasingodawca nie ma obowiązku wystawiania faktur – nawet na ich żądanie. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności. Natomiast jeżeli podatnik – pomimo braku takiego obowiązku – wystawi fakturę i zrobi to przed upływem terminu płatności, data tej faktury wyznaczy termin powstania obowiązku podatkowego.

 

2. Kiedy leasingobiorca odlicza VAT od rat leasingowych?

Ustawodawca dla usług leasingu operacyjnego ustanowił szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jednak w zakresie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę (leasingobiorcę), zastosowanie znajdą ogólne zasady, określone w art. 86 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W art. 86 ust. 10b pkt 1 wskazano, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Zatem, aby leasingobiorca mógł zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty leasingowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1) zakup musi mieć związek z wykonywaną przez leasingobiorcę działalnością opodatkowaną VAT,

2) po stronie leasingodawcy powstać musi obowiązek podatkowy w VAT oraz

3) leasingobiorca musi otrzymać fakturę dokumentującą usługę leasingu.

W przypadku usługi leasingu operacyjnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (jeżeli faktura zostanie wystawiona terminowo). Zatem – co do zasady – leasingobiorca będzie mógł odliczyć VAT w miesiącu (kwartale), w którym leasingodawca wystawił fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Odliczenie nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu (kwartale), w którym leasingobiorca otrzymał fakturę.

Przykład

We wrześniu 2014 r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego. Leasingodawca wystawił fakturę dokumentującą leasing operacyjny we wrześniu 2014 r. z terminem płatności określonym na październik 2014 r. Obowiązek podatkowy po stronie leasingodawcy powstał w tym przypadku z chwilą wystawienia faktury, czyli we wrześniu 2014 r.

Leasingobiorca otrzymał fakturę w dniu 24 września 2014 r., w związku z czym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w deklaracji za wrzesień, październik bądź listopad 2014 r.

Przykład

Zgodnie z umową leasingu operacyjnego termin płatności poszczególnych miesięcznych rat przypada na dzień 15. miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin płatności raty leasingowej za sierpień przypadał – zgodnie z umową – 15 września. W tym dniu leasingodawca wystawił fakturę i powstał u niego obowiązek podatkowy w VAT. Leasingobiorca otrzymał fakturę w dniu 6 października.

Najwcześniejszym terminem, w jakim leasingobiorca może odliczyć VAT naliczony z tej faktury jest październik, bowiem wówczas spełnione zostały warunki odliczenia VAT określone w art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT.

 

3. Ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego przy leasingu kapitałowym

Wydanie towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego) na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT uznawane jest za dostawę towaru. W art. 7 ust. 9 ustawy o VAT określono, iż dostawą towarów są takie umowy leasingu, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy, których przedmiotami są grunty.

W przypadku leasingu finansowego obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty – z chwilą jej otrzymania.

Z kolei fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty (z wyjątkami, które tu pomijamy).

Przykład

We wrześniu 2014 r. strony (podatnicy VAT czynni), podpisały umowę leasingu kapitałowego. W tym samym miesiącu przedmiot leasingu został wydany leasingobiorcy. Po stronie leasingodawcy obowiązek podatkowy powstał z chwilą dokonania dostawy towarów. Leasingodawca ma obowiązek wystawienia faktury najpóźniej w dniu 15 października 2014 r.

 

4. Termin odliczenia VAT przez korzystającego

W przypadku leasingu kapitałowego (podobnie jak przy leasingu operacyjnym), korzystający (leasingobiorca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez finansującego faktury na ogólnych zasadach określonych w art. 86 ust. 10, 10b oraz ust. 11 ustawy o VAT.

Przede wszystkim termin odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej leasing kapitałowy uzależniony jest od momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie leasingodawcy. Zatem nabywca (korzystający) musi ustalić, kiedy od danej transakcji leasingodawca (finansujący) musi wykazać VAT należny. Należy przy tym pamiętać, że odliczenia podatku VAT nie można dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą daną transakcję. Jeżeli podatnik nie odliczy VAT naliczonego w miesiącu (kwartale), w którym powstał obowiązek podatkowy, to ma prawo odliczenia tego dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przykład

We wrześniu 2014 r. na podstawie zawartej umowy leasingu kapitałowego korzystający otrzymał przedmiot leasingu wraz z fakturą dokumentującą tę transakcję. Podatnik – leasingobiorca – może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za wrzesień, październik bądź listopad 2014 r. Jeżeli fakturę dokumentującą ww. transakcję korzystający otrzyma w późniejszym okresie, np. w listopadzie, odliczenie VAT naliczonego będzie mogło nastąpić najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing a VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.