leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Leasing w walucie obcej - finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

Jestem osobą fizyczną prowadzącą księgi rachunkowe. W bieżącym roku podpisałam umowę leasingu operacyjnego przyczepy. Leasing wyrażony jest w euro. Bilansowo jest to leasing finansowy, natomiast podatkowo - operacyjny. Pierwsza rata w całości dotyczyła części kapitałowej. Kolejne raty dotyczą już części kapitałowej i odsetkowej. VAT na fakturach wyrażony jest także w złotówkach, przy czym cała kwota raty płacona jest w walucie obcej. Jak ująć w księgach rachunkowych raty z faktur oraz jak je rozliczyć?

Wycena leasingu finansowego w walucie obcej dla celów bilansowych

Ustawa o rachunkowości nie określa szczegółowych zasad ewidencji i rozliczania leasingu. Jednak na podstawie art. 10 ust. 3 tej ustawy - w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości. Zasady rozliczania umów leasingu, w tym wyrażonych w walutach obcych, omawia Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Według punktu 4.11 tego standardu, jeżeli umowa leasingu przewiduje, że rozrachunki z jej tytułu lub rozrachunki i zapłata nastąpią w walucie obcej, to korzystający wycenia w złotych:

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

1) przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu,

2) wyrażone w walucie obcej zobowiązanie z tytułu opłaty leasingowej przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający datę odpowiedniej faktury.

Wycena poszczególnych rat leasingowych przeliczonych na złote po kursie bieżącym może powodować, iż część kapitałowa tej raty będzie wyższa lub niższa od wartości stanowiącej spłatę wartości początkowej ustalonej po kursie waluty, przyjętym do obliczenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wykazanej w ewidencji środków trwałych. W związku z tym różnice wynikające z zastosowania różnych kursów walut można odnieść na konto przychodów lub kosztów finansowych. Na rozliczenie umowy leasingu mają również wpływ różnice kursowe powstające na koncie rozrachunkowym z tytułu bieżących płatności rat leasingowych. Jeżeli bowiem zapłata zobowiązania z tytułu opłaty leasingowej następuje w myśl umowy w walucie obcej, to korzystający wycenia ją w złotych po kursie:

1) faktycznie zastosowanym - gdy zapłata nie następuje z rachunku walutowego,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty lub historycznym (tj. po jakim wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na rachunek walutowy, przy zastosowaniu metody wyceny rozchodu określonej w przyjętych przez korzystającego zasadach/polityce rachunkowości) - gdy spłata nastąpiła z rachunku walutowego.

Wycena leasingu finansowego w walucie obcej dla celów VAT

Generalnie, w przypadku gdy polski podatnik wystawia polskiemu kontrahentowi fakturę w walucie obcej - stosownie do art. 106e ust. 11 ustawy o VAT - kwotę VAT wykazuje w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania VAT określone zostały w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy:

1) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,

2) podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (w tej sytuacji podatnik również może zastosować zamiast średniego kursu NBP, kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny).

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi, przy czym jeżeli przed tym dniem podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (w szczególności: przedpłatę, zaliczkę), to obowiązek podatkowy powstaje u niego z chwilą otrzymania zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (por. art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT). Ponadto ustawodawca z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadził przepisy, na podstawie których na potrzeby rozliczania VAT, kwoty wyrażone w walutach obcych można dobrowolnie przeliczać na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi na potrzeby rozliczania danej transakcji (por. art. 31a ust. 2a-2d ustawy o VAT). Zatem nabywca towarów lub usług już nie dokonuje przeliczeń kwoty VAT, bowiem sprzedawca krajowy ma obowiązek wykazać VAT w złotych. Przelicza jedynie wartość netto faktury. W sytuacji gdy zgodnie z warunkami umowy zapłata nastąpi w całości w walucie obcej, mogą powstać różnice kursowe nie tylko od wartości netto, ale także od kwoty VAT. Dla celów bilansowych odnosi się je w całości na przychody lub koszty finansowe.

Wycena leasingu finansowego w walucie obcej dla celów podatku dochodowego

Dla celów podatku dochodowego koszty w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jak bowiem stanowi art. 11a ust. 2 updof, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przy czym za koszt poniesiony uważa się w tym przypadku koszt wynikający z otrzymanej faktury (tutaj: faktury wystawionej przez sprzedawcę krajowego), rachunku albo innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku (por. art. 24c ust. 7 updof).

Przy rozliczeniu zobowiązania wyrażonego w walucie obcej konieczne jest również ustalenie różnic kursowych. Różnice kursowe dla celów podatkowych ustala się na podstawie jednej z metod wskazanych w art. 14b ust. 1 i 2 updof, tj. na podstawie:

1) art. 24c updof, albo

2) przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie nie krótszym niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie.

Dla celów podatku dochodowego różnice kursowe ustalane zgodnie z art. 24c updof odnoszą się do kwot netto kosztu lub przychodu, natomiast przy ustalaniu różnic kursowych dla celów ustawy o rachunkowości uwzględniane są kwoty brutto, a więc łącznie z VAT. Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 43 updof, VAT nie jest przychodem należnym ani kosztem uzyskania przychodów. W związku z tym także różnice kursowe od kwoty VAT nie mogą być różnicami podatkowymi. W celu zaewidencjonowania różnic kursowych dotyczących wartości netto transakcji oraz kwoty VAT jednostki mogą w ramach konta 75-1 "Koszty finansowe" i 75-0 "Przychody finansowe" wyodrębnić konta analityczne dotyczące kosztów i przychodów podatkowych. Wyjątek od powyższej zasady wystąpi w przypadku podmiotów, które ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Kosztem bądź przychodem będą wówczas różnice kursowe naliczone od całości (brutto) zobowiązania lub należności, a więc łącznie z VAT. W takim przypadku różnice ustalone dla celów rachunkowych będą również rozliczane w przychody i koszty podatkowe. 

KISPotwierdzają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.45.2019.1.AM.

Ujęcie w księgach leasingu finansowego w walucie obcej
na przykładzie liczbowym

W celu prawidłowego rozliczenia leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych, korzystający może ewidencjonować rozrachunki z tytułu takiej umowy na koncie wydzielonym w ramach konta 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne", np. na koncie 24-9/1 "Rozrachunki z tytułu leasingu", z dalszym podziałem na następujące konta analityczne:

24-9/1-1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
24-9/1-3 "Rozliczenie opłat leasingowych".

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka zawarła 3-letnią umowę leasingu finansowego - bilansowo, a operacyjnego - podatkowo. Umowa przewiduje, że:

a) rozrachunki i zapłata z tytułu tej umowy nastąpią w walucie obcej,

b) wartość ofertowa środka trwałego (netto) wynosi: 213.788 zł i wynika z przeliczenia kwoty: 47.500 EUR po kursie średnim NBP ogłoszonym na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu, który wynosił: 4,5008 zł/EUR,

c) pierwsza rata czynszu wynosi 10% wartości przedmiotu leasingu, tj. 4.750 EUR, i stanowi w całości spłatę kapitału,

d) kolejne opłaty leasingowe płatne są w 35 ratach, każda po 1.001,19 EUR netto (w tym kapitał: 926,29 EUR oraz odsetki: 74,90 EUR),

e) kwota wykupu wynosi: 10.330 EUR.

 1. Leasingodawca w lutym 2021 r. wystawił fakturę na pierwszą ratę czynszu w kwocie: 4.750 EUR (plus VAT: 1.092,50 EUR). Na fakturze wykazał VAT w złotówkach w kwocie: 4.918,98 zł. Jednostka do przeliczenia zobowiązania zastosowała kurs: 4,5025 zł/EUR. Zobowiązanie z tytułu pierwszej raty czynszu uregulowała 10 lutego 2021 r. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty przyjęty do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego wynosił: 4,4773 zł/EUR.
 2. Leasingodawca w marcu 2021 r. wystawił fakturę na drugą ratę czynszu w kwocie: 1.001,19 EUR (plus VAT: 230,27 EUR). Na fakturze wykazał VAT w złotówkach w kwocie: 1.044,16 zł. Jednostka do przeliczenia zobowiązania zastosowała kurs: 4,5345 zł/EUR. Zobowiązanie z tytułu drugiej raty czynszu uregulowała 20 marca 2021 r. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty przyjęty do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego wynosił: 4,6226 zł/EUR.
 3. Jednostka ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z używaniem przedmiotu leasingu.
 4. Dla uproszczenia pominięto różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie przedmiotu umowy do używania: 47.500 EUR × 4,5008 zł/EUR =  213.788,00 zł 01 24-9/1-2
2. FZ - czynsz nr 1:      
   a) wartość netto czynszu: 4.750 EUR × 4,5025 zł/EUR =  21.386,88 zł 30  
   b) VAT podlegający odliczeniu (kwota wykazana na fakturze) 4.918,98 zł 22-1  
   c) kwota brutto: 5.842,50 EUR × 4,5025 zł/EUR =  26.305,86 zł   24-9/1-1
   d) wartość netto stanowiąca w całości część kapitałową 21.386,88 zł 24-9/1-2 30
   e) rozliczenie różnicy dotyczącej części kapitałowej:
        4.750 EUR × (4,5025 zł/EUR - 4,5008 zł/EUR) = 
8,08 zł 75-1 24-9/1-2
3. WB - zapłata czynszu: 5.842,50 EUR × 4,4773 zł/EUR =  26.158,63 zł 24-9/1-1 13-1
4. PK - rozliczenie różnicy kursowej na koncie rozrachunkowym:      
   a) od wartości netto: 4.750 EUR × (4,5025 zł/EUR - 4,4773 zł/EUR) =  119,70 zł 24-9/1-1 75-0
   b) od kwoty VAT: 1.092,50 EUR × (4,5025 zł/EUR - 4,4773 zł/EUR) =  27,53 zł 24-9/1-1 75-0
5. FZ - czynsz nr 2:      
   a) wartość netto czynszu: 1.001,19 EUR × 4,5345 zł/EUR =  4.539,90 zł 30  
   b) VAT podlegający odliczeniu (kwota wykazana na fakturze) 1.044,16 zł 22-1  
   c) kwota brutto: 1.231,46 EUR × 4,5345 zł/EUR =  5.584,06 zł   24-9/1-1
   d) wartość netto do rozliczenia 4.539,90 zł 24-9/1-3 30
6. PK - rozliczenie raty leasingowej:      
   a) część kapitałowa: 926,29 EUR × 4,5345 zł/EUR =  4.200,26 zł 24-9/1-2 24-9/1-3
   b) część odsetkowa: 74,90 EUR × 4,5345 zł/EUR =  339,64 zł 75-1 24-9/1-3
   c) rozliczenie różnicy dotyczącej części kapitałowej:
       926,29 EUR × (4,5345 zł/EUR - 4,5008 zł/EUR) = 
31,21 zł 24-9/1-2 75-0
7. WB - zapłata czynszu: 1.231,46 EUR × 4,6226 zł/EUR =  5.692,55 zł 24-9/1-1 13-1
8. PK - rozliczenie różnicy kursowej na koncie rozrachunkowym:      
   a) od wartości netto: 1.001,19 EUR × (4,6226 zł/EUR - 4,5345 zł/EUR) =  88,20 zł 24-9/1-1 75-0
   b) od kwoty VAT: 230,27 EUR × (4,6226 zł/EUR - 4,5345 zł/EUR) =  20,29 zł 24-9/1-1 75-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach leasingu finansowego w walucie obcej na przykładzie liczbowym

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.