leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Leasing finansowy udokumentowany fakturą oznaczoną "Procedura marży - towary używane"

Jednostka podpisała umowę leasingu finansowego na samochód osobowy (używany). W umowie leasingu wskazano wartość ofertową samochodu w wysokości 66.000 zł. Leasingodawca wystawił fakturę VAT marża na kwotę 71.715,38 zł, w której dodatkowo wskazał sumę części kapitałowych i sumę części odsetkowych oraz VAT od marży. Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie?

1. Leasing finansowy na gruncie przepisów ustawy o VAT

Umowa leasingu określona jest w art. 7091 Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl tego przepisu przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W praktyce funkcjonują dwa rodzaje umów leasingowych, tzw. operacyjny oraz finansowy. Na gruncie przepisów ustawy o VAT w sposób odmienny traktowane są te umowy. Umowa leasingu finansowego uznawana jest za dostawę towarów, natomiast umowę leasingu operacyjnego rozlicza się w podatku VAT w sposób zbliżony do najmu czy dzierżawy, a zatem jak usługę. Oddanie więc samochodu osobowego w leasing finansowy powinno być udokumentowane tak jak każda inna dostawa towaru. Faktura powinna być zatem wystawiona z góry na całą wartość transakcji. W omawianej sytuacji leasingodawca zastosował procedurę VAT marża i wystawił odpowiednią fakturę.

W przypadku stosowania procedury VAT marża podstawą opodatkowania VAT jest marża, stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży (tj. całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru) a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Ustawodawca zdefiniował ww. pojęcia w art. 120 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT. Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (tj. m.in. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży). Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w przypadku kwoty sprzedaży, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Na podstawie art. 106e ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku dostawy np. towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, faktura powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-8 i 15-17 ustawy o VAT, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane". Faktura oznaczona tymi wyrazami (tzw. faktura VAT marża) nie zawiera ceny jednostkowej, kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen (w tym w formie rabatu), wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami i zwolnioną z VAT. Podatnik wystawiający taką fakturę wpisuje jedynie kwotę należności ogółem (wartość sprzedaży brutto).

Brak obowiązku wykazywania wartości netto i kwot podatku wiąże się z faktem, iż VAT należny od transakcji dokumentowanych fakturami oznaczonymi wyrazami "procedura marży - towary używane" nie podlega odliczeniu u nabywcy. Podatek jest naliczany wyłącznie od marży sprzedającego, a nie od pełnej ceny pojazdu.

2. Kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych oraz podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 15 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza do swoich aktywów trwałych, pod warunkiem że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków, określonych w art. 3 ust. 4 tej ustawy (leasing finansowy). Kwalifikując umowę do leasingu finansowego korzystający zobowiązany jest do określenia wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W świetle ustawy o rachunkowości wartością początkową nabytego środka trwałego jest cena nabycia, przez którą rozumie się cenę zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania (por. art. 28 ust. 2 i 8 ww. ustawy).

Cenę zakupu przedmiotu umowy o leasing finansowego ustala się jako niższą spośród:

 • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
   
 • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada - w większości przypadków - wartości wskazanej w umowie. Jeżeli ustalenie wartości rynkowej przedmiotu leasingu nie jest wiarygodne, korzystający sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bierze pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu.

W przypadku leasingu finansowego opłata podstawowa obejmuje część kapitałową i odsetkową, przy czym część kapitałowa zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przekazania mu przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa obciąża koszty finansowe korzystającego.

Szczegółowe dane (informacje o części kapitałowej i odsetkowej) leasingodawca może umieścić w załączniku do wystawionej faktury lub jako informacje uzupełniające na fakturze. Przy czym podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową dokonany przez finansującego i przekazany korzystającemu nie jest dla niego wiążący. Podział opłaty na część kapitałową i odsetkową korzystający może przeprowadzić we własnym zakresie, stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, np. IRR. Możliwe są również do zastosowania metody uproszczone, tj. metoda równomierna lub sumy numerów.

W opisanej w pytaniu sytuacji wartość początkową samochodu osobowego może stanowić kwota wskazana w umowie leasingowej (wartość ofertowa w wysokości 66.000 zł). VAT od transakcji opodatkowanej na zasadzie VAT marża nie podlega odliczeniu, bowiem nie jest uwidoczniony na fakturze. W związku z tym VAT od marży (tu: od części odsetkowej) można odnieść bezpośrednio w koszty finansowe (jako część odsetkową).

3. Przykład rozliczenia opłat z tytułu umowy stanowiącej leasing finansowy

Na poniższym przykładzie przedstawiamy jeden z możliwych sposobów ewidencji opłat z tytułu leasingu finansowego zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego samochodu osobowego (używanego) na 3 lata. Umowa ta spełnia warunki leasingu finansowego zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. Wartość ofertowa przedmiotu umowy wskazana w umowie wynosi: 66.000 zł. Czynsz płatny jest w 36 ratach po 1.962,42 zł każda.
   
 2. Finansujący wystawił fakturę VAT marża na kwotę: 71.715,68 zł, z której wynikała do zapłaty kwota: 1.068,73 zł (VAT od marży). W harmonogramie wpłat czynszu (załączonym do umowy) leasingodawca wskazał 36 rat (w tym: 35 rat po 1.962,42 zł i ostatnia rata w kwocie 1.962,25 zł), w podziale na część kapitałową i odsetkową. Suma części kapitałowej wynosiła: 66.000 zł, zaś części odsetkowej: 4.646,95 zł.
   
 3. Korzystający przyjął do stosowania podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową dokonany przez finansującego. Za pierwszy miesiąc używania przedmiotu leasingu część kapitałowa wynosiła: 1.797,42 zł, a część odsetkowa wynosiła: 165,00 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura VAT marża za opłatę leasingową - ujęcie wyłącznie kwoty wskazanej do zapłaty 1.068,73 zł 30 24-9/1
oraz odniesienie w koszty finansowe (VAT od części odsetkowej) 1.068,73 zł 75-1 30
2. WB - zapłata kwoty wskazanej na fakturze 1.068,73 zł 24-9/1 13-0
3. OT - przyjęcie przedmiotu leasingu do używania 66.000,00 zł 01 24-9/2
4. Nota księgowa za pierwszą ratę czynszu leasingowego:      
   a) opłata podstawowa 1.962,42 zł 30 24-9/1
   b) zarachowanie części kapitałowej 1.797,42 zł 24-9/2 30
   c) zarachowanie części odsetkowej 165,00 zł 75-1 30
5. WB - zapłata pierwszej raty czynszu leasingowego 1.962,42 zł 24-9/1 13-0

III. Księgowanie:

Przykład rozliczenia opłat z tytułu umowy stanowiącej leasing finansowy

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.