leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024

Sprzęt przekazany do używania kontrahentowi na podstawie umowy dzierżawy

Zakupiliśmy sprzęt, który zaraz po zakupie przekazaliśmy naszemu kontrahentowi do używania na podstawie umowy dzierżawy. Czy możemy zakwalifikować ten sprzęt do środków trwałych? Jak powinniśmy zaksięgować fakturę zakupu sprzętu i przekazanie go kontrahentowi w ramach umowy?

Zakupiony sprzęt można zakwalifikować do środków trwałych pytającej jednostki, mimo że jest oddany do użytkowania innej jednostce na podstawie umowy dzierżawy. Zawartą umowę dzierżawy należy jednak przeanalizować, czy nie ma charakteru umowy leasingu finansowego.

1. Przeznaczenie składnika aktywów na własne potrzeby jako warunek uznania go za środek trwały

W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Tylko aktywa spełniające powyższe kryteria mogą zostać zaliczone do środków trwałych. Charakterystykę poszczególnych warunków uznania składnika majątku za środek trwały zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Stosownie do pkt 4.2 tego standardu w celu oceny czy składnik aktywów spełnia warunki uzasadniające uznanie go za środek trwały ustalenia wymaga m.in.:

 • czy jednostka sprawuje nad nim kontrolę na podstawie odpowiedniego prawa rzeczowego np. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania lub umowy o leasing finansowy, a tym samym jest uprawniona do czerpania wynikających z niego korzyści ekonomicznych oraz ponosi ryzyko związane z ich uzyskaniem,
 • czy jest on przeznaczony do użytkowania na własne potrzeby przez okres dłuższy niż rok od dnia przyjęcia do użytkowania; do środków trwałych nie kwalifikują się składniki aktywów, których okres ekonomicznej użyteczności dla jednostki jest krótszy niż rok lub które przeznaczone są do sprzedaży, stanowią inwestycje itp.

Zagadnienie przeznaczenia na własne potrzeby jednostki KSR nr 11 opisuje w pkt 4.24-4.27. Jak wynika z objaśnień tam zawartych środek trwały jest przeznaczony na własne potrzeby wtedy, gdy jednostka będzie go użytkowała w ramach własnej działalności operacyjnej (statutowej) o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym, albo dla celów administracyjnych. Definiując przedmiot własnej działalności operacyjnej (statutowej) jednostka kieruje się kryteriami ekonomicznymi, a nie kryteriami formalno-prawnymi. W myśl KSR nr 11 szczególnym sposobem wykorzystania środka trwałego na potrzeby własne jednostki jest jego użyczenie innej jednostce. Za przykład standard podaje witrynę chłodniczą użyczoną w celu eksponowania i przechowywania w niej przeznaczonych do sprzedaży wyrobów własnej produkcji, jednak bez utraty kontroli nad danym środkiem trwałym. W sytuacji przedstawionej w przykładzie inna jednostka korzysta z użyczonych środków trwałych w zamian za szczególne korzyści ekonomiczne, jakie uzyskuje właściciel środka trwałego, inne niż opłaty i czynsze z tytułu leasingu finansowego (np. w postaci zapewnienia lub zabezpieczenia sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych lub dystrybuowanych przez jednostkę użyczającą środek trwały).

W świetle pkt 4.27 KSR nr 11 za użytkowane na własne potrzeby jednostki uznaje się także rzeczowe składniki aktywów (z wyjątkiem nieruchomości) oddane do użytkowania innym jednostkom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego w rozumieniu KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. Analiza umowy dzierżawy pod kątem leasingu finansowego

Punkt 4.27 KSR nr 11 wymaga szerszego wyjaśnienia ze względu na definicje umowy dzierżawy i leasingu zawarte w KSR nr 5 oraz uregulowania w zakresie leasingu finansowego ujęte w ustawie o rachunkowości. W rozumieniu KSR nr 5 umowa dzierżawy to przewidziana w kodeksie cywilnym umowa, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Natomiast umowy dzierżawy zawarte na czas oznaczony według standardu zalicza się do umów leasingu (por. pkt 3.1-3.3 KSR nr 5).

art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości wynika, że w przypadku środków trwałych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, środki te zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 tej ustawy. Natomiast według postanowień art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków wymienionych w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5, można stwierdzić, że w przypadku gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas określony oraz spełnia chociaż jeden z siedmiu warunków wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, to taką umowę rozlicza się w księgach rachunkowych jak leasing finansowy. Przedmiot umowy leasingu finansowego jest zaliczany do środków trwałych u korzystającego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli natomiast umowa dzierżawy została zawarta na czas określony, ale nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w powyższym przepisie, to jest rozliczana w księgach jak leasing operacyjny. Oznacza to, że przedmiot takiej umowy jest zaliczany do środków trwałych u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli po przeanalizowaniu powyższych przepisów pytająca jednostka uzna, iż jest to umowa dzierżawy niemająca charakteru leasingu finansowego, to zakupiony sprzęt zaliczy w swoich księgach rachunkowych do środków trwałych, od których będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Fakturę za zakupiony sprzęt może ująć wówczas w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych.

Ewidencja księgowa zakupu aktywów zaliczonych do środków trwałych

1. FZ - faktura dokumentująca zakup sprzętu zaliczonego przez jednostkę do środków trwałych:

a) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania (cena nabycia):

- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Przekazanie kontrahentowi środka trwałego do użytkowania w ramach umowy dzierżawy można udokumentować dowodem "PT - Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego".

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.