leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Rozliczanie cesji umowy leasingu finansowego w księgach rachunkowych cesjonariusza

Spółka cywilna prowadząca księgi rachunkowe podpisała 1 października 2020 r. cesję umowy leasingu (zawartej w 2016 r. na 5 lat) samochodu osobowego na dotychczasowych warunkach. Jest to leasing podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy. Cesja nastąpiła od 49 raty (umowa będzie trwała 12 miesięcy). Spółka 12 października 2020 r. odnowiła umowę ubezpieczenia, wskazując wartość samochodu do ubezpieczenia o 100.000 zł wyższą od kwoty zobowiązania leasingowego. Czy spółka powinna przyjąć do ewidencji samochód w wartości wskazanej w polisie? Jak ująć w księgach rachunkowych i w jakiej wartości wprowadzić przedmiot umowy leasingu na stan środków trwałych?

W przypadku cesji umowy leasingu jednostka wchodząca w prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu (cesjonariusz) dokonuje dla celów bilansowych klasyfikacji umowy na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zawarciu nowej umowy. Oznacza to, że klasyfikacja umowy leasingu następuje na moment cesji. Również na moment cesji należy - jeżeli umowa zostanie zakwalifikowana do leasingu finansowego - ustalić wartość początkową przedmiotu leasingu (środka trwałego).

1. Klasyfikacja umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji

Ustawa o rachunkowości nie określa szczególnego sposobu klasyfikowania umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji. Uszczegółowienie przepisów ustawy o rachunkowości w kwestii leasingu zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR 5). Standard ten w pkt 4.4 wskazuje, iż w przypadku cesji leasingu, klasyfikacja umowy leasingu następuje na moment cesji, przez stronę, która nabyła prawa i obowiązki związane z daną umową na skutek cesji leasingu. Podpisanie umowy cesji zrównane jest zatem z podpisaniem nowej umowy. Cesjonariusz dokonuje klasyfikacji umowy na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zawarciu nowej umowy. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który określa warunki zaliczania przedmiotów umów do aktywów korzystającego. Spełnienie jednego z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że umowa ma charakter leasingu finansowego i przedmiot tej umowy jest zaliczany do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości i prawa u korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, to jest zaliczana do umów leasingu operacyjnego.

Jak wynika z pytania, jednostka podpisała cesję umowy leasingu samochodu osobowego. Podatkowo jest to umowa leasingu operacyjnego, zaś dla celów bilansowych jednostka zakwalifikowała ją do leasingu finansowego (zakładamy, że przedmiot umowy leasingu będzie użytkowany dłużej niż rok, tj. po zakończeniu umowy nastąpi jego wykup). W takim przypadku rat leasingowych (czynszu) stanowiących spłatę wartości samochodu, które rozlicza się w rachunku podatkowym, nie ujmuje się w księgach rachunkowych jako kosztów działalności operacyjnej.

WSAWarto w tym miejscu wspomnieć, iż podatnik, który przejął w wyniku cesji dokonanej po 1 stycznia 2019 r. prawa i obowiązki związane z umową leasingu operacyjnego samochodu osobowego, zawartą przez dotychczasowego leasingobiorcę przed 1 stycznia 2019 r., ma obowiązek stosować nowe przepisy ograniczające rozliczanie w kosztach podatkowych rat leasingowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1586/19

KIS oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT).

Kosztem bilansowym, który ujmuje się w kosztach działalności operacyjnej, jest amortyzacja środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy leasingu. Jeżeli zatem umowa zostanie zaklasyfikowana jako leasing finansowy, to wystąpi konieczność określenia wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

2. Określenie wartości początkowej przedmiotu leasingu

Co do zasady, wartością początkową środka trwałego (tu: samochodu osobowego) przy leasingu finansowym jest cena nabycia (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Jak wskazano w pkt 7.2 KSR nr 5, na wartość początkową przedmiotu umowy leasingu finansowego składa się cena jego zakupu powiększona o opłatę za zawarcie umowy oraz poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania, ulepszenia i inne podobne. Cenę zakupu, ustala się jako niższą spośród:

 • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
   
 • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada - w większości przypadków - wartości wskazanej w umowie. W przypadku cesji umowy leasingu będzie to, naszym zdaniem, wartość rynkowa ustalona na dzień dokonania cesji umowy leasingu.

Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu leasingu, ustalona na moment rozpoczęcia leasingu jest wyższa od sumy części kapitałowej pozostałych do spłaty rat leasingowych oraz opłaty końcowej, to spółka może - dla celów bilansowych - ustalić wartość początkową samochodu osobowego według tej drugiej wartości, tj. sumy pozostałych do zapłaty opłat w części kapitałowej.

3. Wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych

Przypomnijmy, iż jeśli leasing jest podatkowo leasingiem operacyjnym, a bilansowo jest leasingiem finansowym, to zazwyczaj finansujący, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i VAT, fakturuje opłatę podstawową w jednej pozycji (kwocie). W takim przypadku korzystający sam dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i odsetkową. Podział opłaty przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu (np. IRR lub XIRR). Ze względu na to, że część odsetkowa stanowi stały procent zobowiązania wobec finansującego, proporcje podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową - wobec stopniowej spłaty części kapitałowej - ulegają zmianie. KSR nr 5 przewiduje również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, tj. metodę równomierną lub sumy numerów.

Przy ustalaniu wartości początkowej samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu należy również uwzględnić kwotę niepodlegającego odliczeniu VAT.

Ewidencja księgowa przejęcia przedmiotu umowy leasingu
i rozliczenia opłat leasingowych

1. OT - wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansujących z tytułu przedmiotu leasingu".
2. FZ - miesięczna opłata leasingowa, odrębnie rozliczana dla celów podatkowych:
   a) wartość brutto:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
   b) przeniesienie opłaty do rozliczenia:
      - Wn konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
3. PK - rozliczenie opłaty leasingowej:
   a) część kapitałowa:
      - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      - Ma konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych",
   b) część odsetkowa:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych".
4. PK - amortyzacja:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja" (w analityce: Amortyzacja NKUP),
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

4. Wykup przedmiotu leasingu finansowego

Jeżeli kwota wykupu pojazdu z leasingu, rozliczanego dla celów bilansowych jako leasing finansowy, została uwzględniona w wartości początkowej tego pojazdu, to wystawiona faktura wykupu zostanie ujęta wyłącznie na kontach rozrachunkowych.

Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu użytkowanego na podstawie
umowy leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego

1. FZ - faktura dokumentująca wykup przedmiotu leasingu:
   a) wartość brutto:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto faktury:
      - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zatem w momencie wykupu zmianie nie ulega dotychczasowa wartość początkowa środka trwałego. W efekcie bilansowe odpisy amortyzacyjne są kontynuowane na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowej wielkości przez oszacowany okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Natomiast dla celów podatku dochodowego, w razie odpłatnego nabycia samochodu osobowego, spełniającego wymogi uznania go za środek trwały, jego wartość początkową stanowi wyrażona na fakturze wartość wykupu powiększona o ewentualne koszty związane z nabyciem tego pojazdu. Wykup przedmiotu leasingu jest bowiem odrębnym od samej umowy leasingu zdarzeniem prawnym, tj. umową sprzedaży.

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.