leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021

Opłaty z tytułu leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych

Nasza spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. W której pozycji powinniśmy ująć opłaty z tytułu leasingu finansowego?

Poniesione przez jednostkę wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej. W związku z tym w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według metody bezpośredniej lub pośredniej wykazuje się je w grupie C. "Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej". Wydatki te w wysokości zapłaconych rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, wykazuje się w pozycji C.II.7, natomiast zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego wykazuje się w pozycji C.II.8.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe.

Rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Uwzględnia się w nim wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych.

Przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej. Działalnością inwestycyjną jest natomiast nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. Z kolei działalność finansowa to pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału/funduszu własnego i obcego w jednostce) oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści (por. art. 48b ustawy o rachunkowości).

Szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1). Z opisu zawartego w pkt 7.3 tego standardu wynika, iż wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zalicza się do przepływów działalności finansowej. Natomiast ze szczegółowych wyjaśnień treści poszczególnych pozycji i sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wynika, iż pozycja C.II.7 służy do wykazania wydatków na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, to jest rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, które wykazuje się w pozycji C.II.8. Jeżeli wydatki te są wyrażone w walucie obcej, to spłatę zadłużenia wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

Ponadto, jeżeli jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, to z uwagi na fakt, iż wydatki na spłatę zobowiązań (w tym odsetek) z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej, podlegają one wyłączeniu z przepływów działalności operacyjnej. Część odsetkową ujmuje się ze znakiem plus w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)". Natomiast zmiana stanu zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania, podlega wyłączeniu z pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, w wyjątkiem pożyczek i kredytów". Jak wynika bowiem z KSR nr 1, w pozycji A.II.8 ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, jednak z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Warto także pamiętać, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczony jest do środków trwałych korzystającego i podlega u niego amortyzacji bilansowej. Oznacza to, iż w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, dokonane w danym roku obrotowym odpisy amortyzacyjne od tego składnika należy wykazać (ze znakiem plus) w pozycji A.II.1. "Amortyzacja". Jest to bowiem pozycja niepowodującą zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, o którą koryguje się wynik finansowy netto roku obrotowego.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. wykorzystuje środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego.
 2. Poniesione przez spółkę w ciągu roku wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły łącznie: 25.000 zł, w tym raty kapitałowe: 22.000 zł i odsetki: 3.000 zł.
 3. Roczne odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu wyniosły: 10.000 zł.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 100.000 zł. Na potrzeby przykładu zakłada się, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne operacje gospodarcze, a wynik finansowy netto za ten okres wyniósł: 13.000 zł (strata).
 5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok
obrotowy
(w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto - 13.000
II. Korekty razem 13.000
1. Amortyzacja 10.000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3.000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 0
II. Wydatki 25.000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22.000
8. Odsetki 3.000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 25.000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) - 25.000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - 25.000
F. Środki pieniężne na początek okresu 100.000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 75.000

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.