leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021

Leasing samochodu ciężarowego, uznany za finansowy dla celów bilansowych

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Dla celów bilansowych umowa spełnia warunki leasingu finansowego. Spółka wpłaciła opłatę wstępną i otrzymała fakturę. Zgodnie z umową, ubezpieczenie samochodu jest wkalkulowane w raty leasingowe. W jakiej wartości należy wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych? Jak księgować miesięczne raty leasingowe? Czy można księgować ratę leasingową w podziale na część kapitałową i odsetkową, zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłat?

Wartość początkową przedmiotu leasingu (tutaj: samochodu ciężarowego) stanowić będzie wartość wynikająca z umowy leasingu (tzw. wartość ofertowa). Do wartości tej nie wlicza się kwoty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. W takim przypadku kwotę ubezpieczenia, wyszczególnioną w otrzymanym od leasingodawcy harmonogramie spłat oraz wliczoną do opłaty leasingowej (miesięcznej raty), należy rozliczyć na zasadach ogólnych, odnosząc ją w koszty działalności operacyjnej.

1. Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 4 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza do swoich aktywów trwałych, pod warunkiem że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków, określonych w tym przepisie. Zakwalifikowanie umowy leasingu do leasingu finansowego determinuje konieczność ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, jego wprowadzenia do ewidencji oraz rozpoczęcia amortyzacji. Ustawa o rachunkowości zagadnień tych nie reguluje. W kwestii zasad wyceny, ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingowych można skorzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Według tego standardu, przedmiot umowy leasingu finansowego korzystający wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Korzystający dokonuje także odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Na wartość początkową przedmiotu umowy leasingu finansowego składa się cena jego zakupu powiększona o opłatę za zawarcie umowy oraz poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania, ulepszenia i inne podobne. Cenę zakupu ustala się jako niższą spośród wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada - w większości przypadków - wartości wskazanej w umowie. Jeżeli ustalenie wartości rynkowej przedmiotu leasingu nie jest wiarygodne, to korzystający sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bierze pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu. W sytuacji gdy ustalenie ceny rynkowej przedmiotu leasingu na podstawie umowy nie jest praktycznie możliwe (co dotyczy np. specjalistycznych maszyn i urządzeń dostosowanych wyłącznie do potrzeb korzystającego), wartość przedmiotu leasingu ustala się drogą zdyskontowania (ustalenia wartości bieżącej) sumy opłat z tytułu leasingu wynikających z umowy. Jeśli leasingodawca wskazał w umowie leasingowej wartość ofertową przedmiotu leasingu i zdaniem korzystającego jest ona wiarygodna, to leasingobiorca może ją przyjąć za wartość początkową środka trwałego. Wartości tej nie należy zmniejszać o kwotę wykupu.

Zwracamy uwagę, iż umowę ubezpieczenia leasingowanego samochodu często zawiera leasingodawca, a następnie kosztami ubezpieczenia obciąża leasingobiorcę. Niekiedy umowy leasingu są tak skonstruowane, że koszty ubezpieczenia wliczone są w raty leasingu. Należy jednak zauważyć, iż do wartości początkowej samochodu leasingowanego nie wlicza się wydatków na jego ubezpieczenie (np. OC, AC i NNW), nawet jeżeli zostały poniesione przed przyjęciem tego samochodu do używania (przed wprowadzeniem do ewidencji bilansowej środków trwałych). Nie ma przy tym znaczenia czy jest to ubezpieczenie dobrowolne, czy też obowiązkowe. Fakt zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego nie warunkuje bowiem uznania samochodu za kompletny i zdatny do używania. Opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu używanego w działalności gospodarczej są dla celów bilansowych kosztami działalności operacyjnej jednostki.

Jeżeli zatem leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy fakturę dokumentującą miesięczną ratę leasingową wraz z obciążeniem leasingobiorcy kosztami ubezpieczenia samochodu, to kwotę składki powinien odnieść w ciężar kosztów podstawowej działalności, np. na konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na odpowiednie konto zespołu 5.

2. Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową

Jak stanowi pkt 7.4 KSR nr 5, jeśli leasing księgowo jest leasingiem finansowym, a podatkowo - operacyjnym, to zazwyczaj leasingodawca, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i o VAT, fakturuje opłatę podstawową w jednej pozycji (kwocie). W takiej sytuacji leasingobiorca powinien podzielić opłatę podstawową na część kapitałową i odsetkową. Podziału dokonuje się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, np. IRR lub XIRR. KSR nr 5 przewiduje również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, tj. metodę równomierną i metodę sumy numerów. W przypadku gdy podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową został dokonany przez leasingodawcę i przekazany np. jako załącznik do umowy (tak jak w przypadku pytającej jednostki), leasingobiorca może go przyjąć. Informacja o sposobie podziału opłat leasingowych powinna zostać zapisana w zasadach (polityce) rachunkowości.

3. Przykład rozliczenia w księgach opłat leasingowych, zawierających koszty ubezpieczenia

Opłaty w leasingu finansowym rozliczane są na część kapitałową, stanowiącą spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu i część odsetkową, ujmowaną w ciężar kosztów finansowych. Jedno z możliwych do zastosowania rozwiązań ewidencyjnych dotyczących rozliczenia opłat leasingowych zawierających koszty ubezpieczenia, w sytuacji gdy zawarto umowę leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego, prezentujemy na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, która dla celów bilansowych została zakwalifikowana do leasingu finansowego. Umowę zawarto na 59 miesięcy. Wynikają z niej następujące dane:

a) wartość netto przedmiotu umowy: 754.857 zł,

b) opłata wstępna: 150.971 zł netto plus VAT: 34.723,33 zł,

c) 59 rat po 11.924 zł netto plus VAT: 2.742,52 zł,

d) wartość końcowa (wykupu): 7.548 zł netto plus VAT: 1.736,04 zł.

 1. Z harmonogramu spłat wynika, iż pierwsza rata netto w kwocie: 11.924 zł zawiera: część kapitałową w kwocie: 10.020 zł, część odsetkową w kwocie: 790 zł oraz ubezpieczenie w kwocie: 1.114 zł.
 2. Z polityki rachunkowości spółki wynika, iż koszty działalności operacyjnej rozlicza się wyłącznie na kontach zespołu 4, a podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, dokonany przez leasingodawcę w harmonogramie, jest wiążący dla spółki.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - opłata wstępna:    
   a) kwota brutto opłaty wstępnej 185.694,33 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT podlegający odliczeniu 34.723,33 zł 22-1 30
   c) zaliczenie opłaty wstępnej na spłatę części kapitałowej 150.971,00 zł 24-9/1-2 30
2. WB - zapłata opłaty wstępnej 185.694,33 zł 24-9/1-1 13-0
3. OT - wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych 754.857,00 zł 01 24-9/1-2
4. FZ - miesięczny czynsz leasingowy:    
   a) kwota brutto 1 raty 14.666,52 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT podlegający odliczeniu 2.742,52 zł 22-1 30
   c) przeniesienie opłaty do rozliczenia 11.924,00 zł 24-9/1-3 30
5. WB - zapłata czynszu leasingowego 14.666,52 zł 24-9/1-1 13-0
6. PK - rozliczenie opłaty leasingowej:    
   a) część kapitałowa 10.020,00 zł 24-9/1-2 24-9/1-3
   b) część odsetkowa 790,00 zł 75-1 24-9/1-3
   c) ubezpieczenie 1.114,00 zł 40-9 24-9/1-3

III. Księgowania:

Przykład rozliczenia w księgach opłat leasingowych, zawierających koszty ubezpieczenia

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.