leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016

Korekta części odsetkowej raty leasingowej w leasingu finansowym

Zawarliśmy umowę leasingu finansowego (podatkowo i bilansowo) maszyny. Z umowy wynika, iż część odsetkowa opłaty leasingowej ustalana jest w oparciu o zmienne stopy procentowe. Do tej pory finansujący na każdą zmianę stopy procentowej wystawiał fakturę korygującą. Od czerwca 2016 r. zmienił zasady i co miesiąc będzie przesyłał tylko noty rozliczeniowe z podaniem prawidłowej kwoty raty kapitałowej i odsetkowej. Po zakończeniu umowy wystawi za cały okres fakturę korygującą wszystkie zmiany stóp procentowych i zostanie odliczony VAT (do zapłaty będzie tylko kwota VAT). Jak zaksięgować powyższą operację?

1. Charakterystyka leasingu finansowego

Leasing finansowy dla celów bilansowych to umowa, zgodnie z którą jedna ze stron (zwana "finansującym") oddaje drugiej stronie (zwanej "korzystającym") środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, spełniająca co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający.

Więcej przeczytasz w Więcej na temat leasingu można przeczytać
w serwisach www.leasingfinansowy.pl oraz www.leasingoperacyjny.pl

Z kolei na gruncie przepisów o podatku dochodowym, zawartą umowę leasingu zalicza się do umów tzw. leasingu finansowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu;

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

W świetle natomiast art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jako dostawa towarów traktowane jest wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Tym samym w momencie dokonania takiej dostawy powstaje z jej tytułu obowiązek podatkowy oraz obowiązek udokumentowania tej dostawy fakturą obejmującą całą należność wynikającą z zawartej umowy. Faktury te obejmują część kapitałową - wartość początkową przedmiotu leasingu oraz część odsetkową, obliczoną za cały okres trwania umowy leasingu ustaloną w oparciu o aktualną stopę procentową. Jeżeli leasing zarówno podatkowo, jak i księgowo jest umową leasingu finansowego, to na ogół finansujący osobno zgłasza do rozrachunku część kapitałową i odsetkową opłaty podstawowej. Pierwsza płatność dokonywana przez korzystającego obejmuje zazwyczaj kwotę całego VAT należnego wykazanego na fakturze pierwotnej wystawionej przez finansującego. Następnie uiszczane co miesiąc przez korzystającego opłaty (opłaty leasingowe) obejmują wartość netto poszczególnych płatności w podziale na część kapitałową i część odsetkową - stanowiącą wynagrodzenie finansującego.

2. Ewidencja opłat leasingowych

W przypadku umowy leasingu finansowego, która również dla celów podatkowych stanowi umowę leasingu finansowego, księgowania mogą być następujące:

   1) faktura za opłatę leasingową (księgujemy wyłącznie kwotę, która podlega wpłacie, np. opłata wstępna,
VAT od sumy opłat podstawowych podlegający wpłacie):
       - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
       - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
   2) VAT od sumy wszystkich opłat leasingowych:
       - Wn konto 22-1 "VAT naliczony podlegający odliczeniu",
       - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   3) opłata wstępna netto:
       - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
       - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   4) rachunek zwykły (nota rozliczeniowa) lub wezwanie do zapłaty za opłatę leasingową netto:
       - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
       - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
   5) zarachowanie spłaty części kapitałowej:
       - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
       - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   6) zarachowanie spłaty części odsetkowej:
       - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
       - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

3. Rozliczenie z leasingodawcą po zakończeniu umowy

Jak wynika z pytania część odsetkowa jest ustalana w oparciu o zmienną w trakcie trwania umowy leasingu finansowego stopę procentową. Oznacza to, że łączna wysokość opłat leasingowych wpłaconych na podstawie wystawionych przez finansującego not rozliczeniowych będzie się różnić od podstawy opodatkowania wykazanej w fakturze pierwotnej, wystawionej w momencie dostawy towaru będącego przedmiotem umowy leasingu finansowego.

Dlatego też po zakończeniu umowy leasingu, z chwilą zapłaty ostatniej raty przez korzystającego, finansujący wystawia fakturę korygującą uwzględniającą różnice pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez leasingobiorcę a kwotą wskazaną jako podstawa opodatkowania w pierwotnej fakturze. Z otrzymanej faktury korygującej ewidencji podlega jedynie kwota VAT, którą korzystający jest zobowiązany wpłacić finansującemu.

Ewidencja kwoty VAT może przebiegać następującym zapisem:

   a) korekta VAT naliczonego "in plus":
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",
   b) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony podlegający odliczeniu",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Część odsetkowa ujęta na koncie 75-1 "Koszty finansowe" na podstawie not rozliczeniowych będzie równa sumie kwot wpłaconych przez cały okres trwania umowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka zawarła umowę leasingu finansowego maszyny. Część odsetkowa opłaty leasingowej ustalana jest w oparciu o zmienne stopy procentowe. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi: 90.000 zł, suma części odsetkowej: 9.500 zł, a czas trwania umowy to 24 miesiące. Według harmonogramu miesięczne opłaty wynoszą po: 4.145,83 zł (w tym część kapitałowa: 3.750 zł i część odsetkowa: 395,83 zł). Opłaty płacone będą na podstawie not rozliczeniowych.
   
 2. Jednostka otrzymała fakturę na całą wartość, tj. na kwotę brutto: 122.385 zł, w tym VAT 23%: 22.885 zł, i dokonała pierwszej wpłaty w kwocie: 22.885 zł.
   
 3. W przykładzie do ewidencji rozliczeń dotyczących leasingu finansowego zastosowano następującą analitykę do konta 24 "Pozostałe rozrachunki":

a) 24-9/1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",

b) 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".

 1. W przykładzie pominięto kwestie amortyzacji.
   
 2. Przez cały okres umowy leasingu suma opłat leasingowych wpłacanych na podstawie otrzymywanych od leasingodawcy not rozrachunkowych wyniosła: 102.000 zł (w tym: część kapitałowa: 90.000 zł, a część odsetkowa: 12.000 zł).
   
 3. Po zakończeniu umowy leasingu zawartej na podstawie zmiennej stopy procentowej kwota wskazana w fakturze wystawionej w dniu wydania przedmiotu leasingu jest inna niż suma kwot wpłaconych przez leasingobiorcę przez cały okres trwania umowy. W związku z tym leasingodawca wystawił fakturę korygującą na kwotę netto "in plus": 2.500 zł oraz VAT według stawki 23% "in plus": 575 zł. Do zapłaty pozostała kwota: 575 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - otrzymana od finansującego (ujmuje się tylko VAT naliczony):        
   a) wartość do zapłaty 22.885 zł 30 24-9/1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 22.885 zł 22-1 30
2. OT - przyjęcie środka trwałego do ewidencji środków trwałych 90.000 zł 01 24-9/2
3. WB - zapłata VAT z faktury 22.885 zł 24-9/1 13-0
4. Noty rozliczeniowe z tytułu opłaty podstawowej:        
   a) kwota opłaty ogółem (dla uproszczenia za cały okres leasingu) 102.000 zł 30 24-9/1
   b) zarachowanie spłaty części kapitałowej 90.000 zł 24-9/2 30
   c) zarachowanie części odsetkowej 12.000 zł 75-1 30
5. WB - zapłata rat 102.000 zł 24-9/1 13-0
6. FZ - korekta - ewidencja wyłącznie VAT:        
   a) wartość do zapłaty 575 zł 30 24-9/1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 575 zł 22-1 30
7. WB - zapłata rat 575 zł 24-9/1 13-0

III. Księgowania:

Rozliczenie z leasingodawcą po zakończeniu umowy

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.