leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa

www.LeasingFinansowy.pl

Wykup przedmiotu leasingu finansowego w księgach rachunkowych

W przypadku gdy w umowie nie przewidziano, że na zakończenie leasingu finansowego korzystający otrzyma tytuł własności przedmiotu umowy za opłatę końcową lub też bez takiej opłaty, wartość początkowa środka trwałego nie uwzględnia ceny wykupu leasingu. Wtedy składnik aktywów wymaga w całości zamortyzowania przez okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności, jeżeli byłby on krótszy.

 

 

Odliczenie VAT z faktury za leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego faktura powinna być wystawiona na całą wartość świadczenia, nawet wówczas, gdy korzystający będzie regulował należność ratalnie.

 

 

Opcja na koniec leasingu finansowego

Opcja zakupu w umowie leasingu może przybierać różne formy. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują wyłącznie sytuację, w której finansujący (leasingodawca) zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu. 

 

Możliwe są także i inne rozwiązania w kwestii ewentualnego przejścia własności leasingowanej rzeczy z finansującego na korzystającego po wygaśnięciu umowy leasingu.

 

 

Ewidencja przyjęcia i wykupu środka trwałego w leasingu finansowym

Umowa stanowi leasing finansowy dla celów bilansowych, jeśli spełnia choć 1 z 7 warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W takim przypadku środki trwałe będące przedmiotem umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, on też dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.

 

Opłaty leasingowe są wówczas rozliczane na część kapitałową, stanowiącą spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu, i część odsetkową, ujmowaną w koszty finansowe.

 

 

Ewidencja opłat w leasingu finansowym

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze muszą nabywać na własność potrzebne składniki majątku trwałego. 

Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne mogą być bowiem wykorzystywane m.in. na podstawie umowy leasingu.

 

 

Korekta amortyzacji w leasingu finansowym

W celu ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych korzystający musi środkowi trwałemu będącemu przedmiotem umowy leasingu przypisać wartość początkową i wykazać ją w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym jest suma kapitałowych części rat leasingowych.

 

 

Obowiązek przekwalifikowania leasingu operacyjnego w leasing finansowy

Generalnie, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy leasingu wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego, to jednostka traci prawo do uproszczeń i tym samym jest zobowiązana do przekwalifikowania uprzednio zawartej umowy na umowę leasingu finansowego.

 

 

Zasady amortyzacji przedmiotu leasingu finansowego

Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu umowy leasingu finansowego dokonuje w swoich księgach rachunkowych korzystający, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości.

 

 

Leasing operacyjny i kapitałowy - jak rozliczyć VAT?

Przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje umów leasingu: leasing kapitałowy i leasing operacyjny. W zależności od tego, z jakiego rodzaju leasingiem mamy do czynienia, w zakresie rozliczania podatku VAT te dwa rodzaje umów rozliczane są na zupełnie odmiennych zasadach.

 

 

Prezentacja leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych

Leasingobiorcy, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania, mają obowiązek kwalifikowania dla celów bilansowych umów leasingu spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości do leasingu finansowego (nawet jeśli dla celów podatku dochodowego jest to leasing operacyjny).

A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

Zmiana kwalifikacji umowy leasingu z operacyjnego na finansowy

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Za 2013 r. spełniłem warunki zobowiązujące do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta. Z uwagi na dużą liczbę zawartych umów leasingu operacyjnego jestem zobligowany do ich przekształcenia w leasing finansowy (spełniają warunki leasingu finansowego dla celów bilansowych). Niektóre z nich są zawarte na 5 lat. Czy od stycznia 2014 r. należy je przekwalifikować do leasingu finansowego? Jeżeli tak, to jak to ująć w księgach rachunkowych?

Kryteria klasyfikacji umów, na mocy których określone składniki majątku przekazywane są do odpłatnego używania lub pobierania pożytków, zostały zawarte w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w tym przepisie, to będące przedmiotem tej umowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego.

» czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014

Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego, który następnie jest nabywany w ramach leasingu zwrotnego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

Jeżeli podatnik kupuje samochód osobowy w celu odsprzedaży go firmie leasingowej i następnie nabywa go w ramach tzw. leasingu zwrotnego (w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej jako środka trwałego), od pierwotnego zakupu tego samochodu może odliczyć jedynie 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł. 

(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 7 listopada 2013 r., nr PT8/033/238/ 772/SBA/13/RD115895)

» czytaj więcej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014

Winda w leasingu finansowym

Firma zawarła umowę leasingu finansowego (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym) na windę do budynku handlowo-usługowego. Czy koszty opłat leasingowych powinny zwiększać wartość początkową budynku, czy może winda stanowi odrębny środek trwały?

Winda (dźwig osobowy) stanowi odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup, należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. nr 242 poz. 1622, Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, do grupy 6 rodzaj 640 zalicza się dźwigi osobowe i towarowe. Wyszczególnienie to sugeruje możliwą odrębność ewidencyjną wymienionych urządzeń.

» czytaj więcej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Amortyzacja środka trwałego w leasingu finansowym i korekta kosztów z tytułu amortyzacji podatkowej

Z uwagi na sposób ukształtowania uprawnień stron leasingu w ustawach o podatku dochodowym wyróżnia się dwa typy umów leasingu, w tym tzw. leasing finansowy. Jak wynika z art. 23f ust. 1 updof i art. 17f ust. 1 updop, aby umowa leasingu zawarta przez podatnika była podstawą do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, będącego przedmiotem takiej umowy, umowa musi spełniać następujące warunki:

1) powinna być zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

3) musi zawierać postanowienie, że w podstawowym jej okresie odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Gdyby nie wszystkie wskazane warunki przewidziane dla leasingu finansowego były spełnione, to skutki podatkowe takiej umowy należałoby uznać za zrównane ze skutkami podatkowymi dla umowy najmu lub dzierżawy. Tak wynika z art. 23l updof i art. 17l updop.

» czytaj więcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013

Zasady ewidencji środka trwałego w leasingu finansowym i korekta amortyzacji podatkowej

Zawarliśmy umowę leasingu, która dla celów podatkowych i bilansowych spełnia warunki leasingu finansowego. Przedmiotem umowy jest maszyna produkcyjna zaliczana do środków trwałych. Jak ująć w księgach rachunkowych przyjęcie środka trwałego i rozliczenie leasingu finansowego?

Zasady klasyfikacji przewidziane w przepisach prawa podatkowego są odmienne od zasad klasyfikacji przewidzianych w ustawie o rachunkowości. W praktyce większość zawieranych umów, które dla celów podatkowych stanowią umowy leasingu operacyjnego, w rozumieniu prawa bilansowego spełniają warunki leasingu finansowego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013

Korekta kosztów w leasingu finansowym

Gdy przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych kwotę odpisu amortyzacyjnego dokonywanego od składników majątku, z których korzysta na podstawie umowy leasingu finansowego, a jednocześnie kwota ta nie znajdzie pokrycia w płatności dokonanej przez niego na rzecz kontrahenta i przedsiębiorca nie ureguluje tej kwoty w terminach wskazanych w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o pdop i odpowiednio art. 24d ust. 1 i 2 ustawy o pdof, zobowiązany będzie do zmniejszenia kosztów o kwotę tego odpisu amortyzacyjnego. Zastosowanie we wskazanym przypadku przepisów dotyczących korekty kosztów przy braku zapłaty potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2013 r., nr IPTPB3/423-214/13-3/GG.

» czytaj więcej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Więcej w zasobach płatnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60