leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym

Spółka z o.o. w lutym 2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy, wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Bilansowo jest to leasing finansowy. Jak ustalić kwotę niepodlegającego odliczeniu VAT, jaka powinna zostać włączona do wartości początkowej samochodu osobowego? Samochód po zakończeniu umowy leasingu zostanie przez spółkę wykupiony za opłatę końcową.

Jeżeli umowa leasingu z bilansowego punktu widzenia zakwalifikowana zostanie jako leasing finansowy, to środek trwały będący przedmiotem tej umowy korzystający zalicza do swoich aktywów trwałych.

Wartość początkową przedmiotu leasingu (tutaj: samochodu osobowego) stanowić będzie wartość wynikająca z umowy leasingu (tzw. wartość ofertowa) powiększona m.in. o niepodlegający odliczeniu VAT zawarty w opłacie wstępnej, poszczególnych ratach kapitałowych oraz opłacie końcowej.

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 15 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do swoich aktywów trwałych, pod warunkiem że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków, określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Taka kwalifikacja determinuje konieczność określenia wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ustawy o rachunkowości. Wartością początkową środka trwałego (pojazdu samochodowego) przy leasingu finansowym jest cena nabycia, m.in. bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Cenę nabycia przedmiotu leasingu ustala się jako niższą spośród:

 • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu,
   
 • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada – w większości przypadków – wartości wskazanej w umowie.

W tym miejscu należy odnieść się do kwestii związanej z prawem do odliczania VAT z faktur za leasing samochodu. W myśl art. 86a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik używający samochodu do celów mieszanych ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z umową leasingową (np. czynszu inicjalnego, rat leasingowych lub innych płatności wynikających z umowy leasingu).

Jeżeli samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu jest wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, to spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu w wysokości 50% kwoty VAT z faktur wystawionych przez firmę leasingową.

Kwotę niepodlegającego odliczeniu VAT, jaka powinna zostać włączona do wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu bilansowo – finansowym, należy ustalić w oparciu o udział części kapitałowej opłat w sumie opłat. Przy wyliczeniu nie należy uwzględniać wartości wykupu. Wykup zostanie odrębnie przez leasingodawcę zafakturowany, tworząc nowy tytuł. Przy czym niepodlegający odliczeniu VAT z kwoty za wykup także powinien zostać włączony do wartości początkowej samochodu na dzień jego przyjęcia do użytkowania (rozpoczęcia leasingu).

Jeśli leasingodawca wskazał w umowie leasingowej wartość ofertową przedmiotu leasingu i zdaniem korzystającego jest ona wiarygodna, to leasingobiorca może ją przyjąć za wartość początkową środka trwałego. Wartości tej nie należy zmniejszać o kwotę wykupu. Wyznaczoną w powyższy sposób wartość należy powiększyć o:

 • niepodlegający odliczeniu VAT zawarty w sumie opłat kapitałowych – kwotę wyliczamy proporcją równą udziałowi części kapitałowej we wszystkich opłatach, za wyjątkiem wartości wykupu,
   
 • niepodlegający odliczeniu VAT zawarty w wartości wykupu.

Należy w tym miejscu dodać, że w sytuacji gdy leasing jest podatkowo leasingiem operacyjnym, a księgowo leasingiem finansowym, zazwyczaj finansujący, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i o VAT, fakturuje opłatę podstawową w jednej pozycji (kwocie). W przypadku takim korzystający powinien wyodrębnić z opłaty podstawowej część kapitałową i odsetkową, gdyż część odsetkowa opłaty podstawowej stanowi koszt finansowy korzystającego, zaś część kapitałowa – przypadającą na okres sprawozdawczy spłatę zobowiązania wobec finansującego. Dopuszcza się trzy metody podziału raty: metodę wewnętrznej stopy zwrotu, metodę równomierną lub metodę sumy numerów. Opłatę wstępną i końcową zalicza się z reguły w całości do części kapitałowej.

Ustalenie wartości początkowej oraz ewidencję operacji dotyczących umowy leasingu finansowego samochodu osobowego przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

1. W lutym 2015 r. jednostka zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. Bilansowo jest to leasing finansowy, podatkowo zaś operacyjny. Umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu za opłatę końcową. Z treści umowy wynikały następujące dane:

a) wartość ofertowa samochodu osobowego: 90.000 zł,

b) opłata wstępna: 27.000 zł + VAT: 6.210 zł,

c) płatności leasingowe: 35 miesięcznych rat po 2.480 zł + VAT: 570,40 zł,

d) wartość wykupu: 3.460 zł + VAT: 795,80 zł,

e) łączna wartość opłat: 27.000 zł + (35 rat × 2.480 zł) + 3.460 zł = 117.260 zł.

2. Kwota VAT do aktywowania w wartości początkowej:

a) udział części kapitałowej w opłatach leasingowych (wyłączamy wartość wykupu): (90.000 zł – 3.460 zł) : (35 × 2.480 zł + 27.000 zł) × 100 = 76,0457%,

b) suma VAT w okresie leasingu: (35 × 570,40 zł) + 6.210 zł = 26.174 zł,

c) w tym VAT podlegający odliczeniu: 26.174 zł × 50% = 13.087 zł,

d) VAT niepodlegający odliczeniu: 26.174 zł – 13.087 zł = 13.087 zł,

e) VAT niepodlegający odliczeniu w części przypadającej na raty kapitałowe: 13.087 zł × 76,0457% = 9.952,10 zł,

f) VAT niepodlegający odliczeniu z kwoty wykupu: 795,80 zł × 50% = 397,90 zł.

3. Obliczenie wartości początkowej uwzględniającej niepodlegający odliczeniu VAT: 90.000 zł + 9.952,10 zł + 397,90 zł = 100.350 zł.

4. Podział raty na część kapitałową i odsetkową (netto) metodą równomierną:

a) część odsetkowa: (117.260 zł – 90.000 zł) : 35 rat = 778,86 zł,

b) część kapitałowa: 2.480 zł – 778,86 zł = 1.701,14 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ – opłata wstępna:      
   a) wartość brutto 33.210,00 zł 30 24-9/1
   b) rozliczenie opłaty wstępnej w kwocie netto – zaliczenie
       jej na spłatę części kapitałowej
27.000,00 zł 24-9/2 30
   c) VAT naliczony podlegający odliczeniu 3.105,00 zł 22-1 30
   d) rozliczenie VAT niepodlegającego odliczeniu od opłaty
       wstępnej:
     
      – kwota przypadająca na spłatę części kapitałowej:
         3.105,00 zł × 76,0457% =
2.361,22 zł 24-9/2 30
      – kwota obciążająca koszty finansowe:
         3.105,00 zł × 23,9543% =
743,78 zł 75-1 30
2. OT – wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych 100.350,00 zł 01 24-9/2
3. FZ – miesięczna opłata leasingowa:      
   a) wartość brutto 3.050,40 zł 30 24-9/1
   b) przeniesienie opłaty do rozliczenia (kwota netto
       + niepodlegający odliczeniu VAT): 2.480 zł + 285,20 zł = 
2.765,20 zł 24-9/3 30
   c) VAT naliczony podlegający odliczeniu 285,20 zł 22-1 30
4. PK – rozliczenie opłaty leasingowej:      
   a) część kapitałowa: 1.701,14 zł + (285,20 zł × 76,0457%) =  1.918,02 zł  24-9/2 24-9/3
   b) część odsetkowa: 778,86 zł + (285,20 zł × 23,9543%) = 847,18 zł 75-1 24-9/3
5. PK – miesięczna amortyzacja: 100.350,00 zł × 20% : 12 m-cy =  1.672,50 zł 40-0
55
07-1
49-0

III. Księgowania:

Samochód osobowy w leasingu

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.