leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023

Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego

Czy odsetki naliczone za okres prefinansowania leasingu podatkowo i bilansowo finansowego (związane z zapłatą przez leasingodawcę transz finansujących wyprodukowanie maszyny) do dnia przekazania środka trwałego do używania (wystawienia OT) powinny zwiększyć jego wartość początkową?

Tak. Odsetki dotyczące finansowania przez leasingodawcę wytworzenia przedmiotu umowy leasingu finansowego jako koszty prefinansowania, naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania, powinny zwiększyć jego wartość początkową. Taki sposób rozliczenia ww. odsetek wystąpi dla celów podatkowych i bilansowych.

Odnosząc się do przypadku opisanego w pytaniu zakładamy, że koszty prefinansowania - w postaci odsetek naliczanych od transz wypłaconych przez leasingodawcę producentowi - dotyczą okresu produkcji maszyny. Zatem będzie to najczęściej okres sprzed oddania maszyny do używania. W efekcie oznacza to konieczność zapłaty leasingodawcy odsetek od tzw. prefinansowania (za czas produkcji maszyny) oraz płatności rat leasingowych od momentu rozpoczęcia umowy leasingu.

Rozliczenie podatkowe

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy o PDOP, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Warunki, jakie powinna spełniać umowa, aby mogła być uznana za leasing finansowy, zostały określone w art. 17f ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika m.in., że wartość początkową przedmiotu umowy leasingu określa się na podstawie art. 16g ww. ustawy.

Oznacza to, że wartość początkową nabytego środka trwałego ustala się w oparciu o cenę jego nabycia (najczęściej wartość tę stanowi rynkowa wartość ofertowa odpowiadająca wartości rat kapitałowych). Za cenę nabycia - w skrócie - uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT.

Uwzględniając powyższe w praktyce przyjmuje się, że na wartość początkową środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego składają się generalnie: opłata wstępna, część kapitałowa rat leasingowych oraz opłata końcowa.

Przyjmując jednak, że w sytuacji opisanej w pytaniu leasingodawca opłaca koszty budowy maszyny, która w przyszłości będzie przedmiotem umowy leasingu i w związku z tym za wykorzystanie swojego kapitału pobiera odsetki, to w naszej ocenie odsetki takie będą również podlegały rozliczeniu na zwiększenie ceny nabycia maszyny, a tym samym jej wartości początkowej. W konsekwencji ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych (dokonywanych począwszy od następnego miesiąca po wprowadzeniu maszyny/przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych).

Jednocześnie koszty finansowania w postaci odsetek zawartych w poszczególnych ratach leasingowych będą zaliczane - jako koszty pośrednie - do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia (tak też wynika z odpowiedzi udzielonej naszemu Wydawnictwu przez Ministerstwo Finansów w dniu 26 lutego 2018 r. - por. dodatek nr 21 do BI nr 19 z 1 lipca 2018 r.).

Rozliczenie bilansowe

Co do zasady, wartością początkową środka trwałego przy leasingu finansowym jest cena nabycia lub koszt wytworzenia (por. art. 28 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości).

W myśl art. 28 ust. 8 ww. ustawy, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Jak wskazano w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 (dalej: KSR nr 5), na wartość początkową przedmiotu umowy o leasing finansowy składa się cena jego zakupu powiększona o opłatę za zawarcie umowy oraz poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania, ulepszenia i inne podobne.

Cenę zakupu ustala się jako niższą spośród:

 • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu lub
 • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada - w większości przypadków - wartości wskazanej w umowie. Jeżeli ustalenie wartości rynkowej przedmiotu leasingu nie jest wiarygodne, korzystający sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bierze pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli ustalenie ceny rynkowej przedmiotu leasingu na tej podstawie nie jest praktycznie możliwe (co dotyczy np. specjalistycznych maszyn i urządzeń dostosowanych wyłącznie do potrzeb korzystającego), to wartość przedmiotu leasingu ustala się drogą zdyskontowania (ustalenia wartości bieżącej) sumy opłat z tytułu leasingu wynikających z umowy.

W sumie opłat leasingowych objętych dyskontowaniem uwzględnia się opłatę wstępną i opłaty podstawowe. Opłatę końcową uwzględnia się w sumie opłat leasingowych objętych dyskontowaniem wtedy, gdy korzystający zobowiązał się w umowie do jej uiszczenia lub jej poniesienie jest ekonomicznie uzasadnione. Nie uwzględnia się w sumie opłat leasingowych warunkowych opłat leasingowych.

Powyższe w uproszczeniu oznacza, że również dla celów bilansowych, podobnie jak dla celów podatkowych, wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego stanowi suma opłaty wstępnej części kapitałowej rat leasingowych oraz ewentualnej opłaty końcowej (jeżeli tak wynika z umowy).

Jednocześnie w art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości stwierdzono, że na wynik operacji finansowych nie wpływają odsetki, prowizje, dodatnie i ujemne różnice kursowe, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 tej ustawy.

Zasady aktywowania w wartości początkowej środka trwałego kosztów finansowania zewnętrznego uszczegóławia KSR nr 11. Według pkt 6.59-6.61, koszty finansowania zewnętrznego obejmują: odsetki (w tym dyskonto), koszty finansowania z tytułu umów leasingu finansowego, ujemne różnice kursowe, prowizje, opłaty i inne koszty poniesione w związku z zaciągnięciem kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansujących pozyskanie środków trwałych.

Koszty finansowania zewnętrznego, w tym ujemne różnice kursowe, poniesione przez jednostkę od dnia podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym od dnia udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy do dnia jego udokumentowanego przyjęcia do użytkowania, zwiększają cenę nabycia lub koszt wytworzenia tego środka trwałego, stanowiąc składnik jego wartości początkowej.

Ponadto w pkt 6.77 KSR nr 11 wyjaśnia, iż kapitalizacji (aktywowania) kosztów finansowania zewnętrznego zaprzestaje się w dniu udokumentowanego przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub zaniechania jego budowy. Podobnie będzie w przypadku odsetek dotyczących finansowania przez leasingodawcę wytworzenia przedmiotu umowy (tzw. kosztów prefinansowania). Otóż w takim przypadku właściwym momentem, do którego odsetki będą podlegały aktywowaniu, będzie moment oddania maszyny do używania jako środka trwałego.

Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu, odsetki dotyczące finansowania budowy maszyny, która będzie przedmiotem umowy leasingu finansowego, tj. maszyny stanowiącej w przyszłości środek trwały, powinny podwyższyć jej wartość początkową w części, w jakiej zostaną naliczone do dnia jej przyjęcia do używania. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania maszyny do używania nie powinny wpływać na jej wartość początkową, tylko zwiększyć koszty finansowe na zasadach standardowego rozliczenia rat leasingowych.

www.LeasingFinansowy.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.