leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023

Leasing finansowy samochodu osobowego w walucie obcej

Księgowanie leasingów, jeśli z podatkowego punktu widzenia pozostają one leasingami operacyjnymi, a dla celów bilansowych stanowią leasing finansowy, jest procedurą dość złożoną, wymagającą uchwycenia zarówno wszystkich istotnych aspektów bilansowych, jak i ujęcia skutków podatkowych. Stopień złożoności zadania wzrasta, gdy umowa leasingu dotyczy samochodu osobowego i jest wyrażona w walucie obcej.

Leasing księgowo finansowy a podatkowo operacyjny

Leasing finansowy w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) to taki, przy którym spełniona jest co najmniej jedna przesłanka z siedmiu wymienionych w tym przepisie. Najczęściej występującą przesłanką jest zawarcie w umowie prawa wykupu przedmiotu leasingu przez korzystającego za cenę znacząco niższą od wartości rynkowej. Gdy umowa taka nie spełnia podatkowych warunków do uznania jej za leasing finansowy zawartych w art. 17f ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) oraz art. 23f ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), w szczególności, gdy nie zawiera postanowienia, że amortyzacji dokonuje korzystający, podatkowo pozostaje ona leasingiem operacyjnym. Oznacza to, że z księgowego punktu widzenia korzystający włącza do ksiąg (zwykle do środków trwałych) leasingowane aktywo z jednoczesnym zarachowaniem zobowiązań finansowych wobec finansującego, rozlicza na koncie zobowiązań finansowych spłaty kapitału, nalicza amortyzację bilansową oraz odnosi w ciężar kosztów finansowych odsetki leasingowe. Z kolei podatkowo raty leasingu odnosi w koszty podatkowe - bez wyodrębniania części kapitałowych czy odsetkowych - i oczywiście nie nalicza amortyzacji podatkowej. Jeśli przedmiotem takiej umowy leasingu jest samochód osobowy, dodatkowo w rozliczeniu podatkowym pamiętać trzeba także o obowiązujących dla takich aut limitach.

Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone przez leasingobiorcę w podstawowym okresie umowy stanowią jego koszt uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o pdop oraz art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o pdof). Jeżeli przedmiotem umowy jest pojazd elektryczny, kwota ta wynosi 225.000 zł (art. 16 ust. 5e ustawy o pdop oraz art. 23 ust. 5e ustawy o pdof). Wskazane kwoty limitu obejmują także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT, w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy tego podatku (art. 16 ust. 5a ustawy o pdop oraz art. 23 ust. 5a ustawy o pdof). Co istotne, limitami objęta jest ta część raty leasingowej, która przypada na spłatę wartości pojazdu (art. 16 ust. 5c ustawy o pdop oraz art. 23 ust. 5c ustawy o pdof). Poza limitami pozostaje natomiast część odsetkowa.

W przypadku umów leasingu zawartych w walucie obcej dojdą jeszcze strumienie osobno rozpoznawanych bilansowych i podatkowych różnic kursowych.

Jaki kurs waluty przy włączeniu przedmiotu leasingu do ksiąg?

Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych unormowań w zakresie przeliczania wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego wyrażonej w walucie obcej. Odpowiedź w tym zakresie znajduje się natomiast w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 77). W pkt 4.11 tego Standardu postuluje się, by korzystający wyceniał w złotych przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu. Przy czym przez moment rozpoczęcia okresu leasingu należy rozumieć datę, od której korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a więc - w szczególności - przedmiot leasingu musi zostać mu wydany (por. pkt 3.10 KSR nr 5).

Rozliczenie bilansowe walutowej raty leasingowej

W pkt 4.11 KSR nr 5 znajdują się także wytyczne dotyczące księgowego rozliczania rat leasingowych. I tak korzystający wycenia w złotych wyrażone w walucie obcej zobowiązanie z tytułu opłaty za leasing przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający datę odpowiedniej faktury. Jeżeli również spłata zobowiązania z tytułu opłaty za leasing następuje w myśl umowy w walucie obcej, to korzystający wycenia ją w złotych:

 • po kursie faktycznie zastosowanym - gdy zapłata nie następuje z rachunku walutowego,
 • po kursie, po jakim wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na rachunek walutowy, przy zastosowaniu przyjętej metody wyceny rozchodu (kursie historycznym) lub kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego rozchód waluty - gdy spłata nastąpiła z rachunku walutowego.

W rezultacie takiego podejścia powstaną dwie bilansowe różnice kursowe na rozrachunkach:

 • pierwsza - powstanie na koncie 24-91 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu" z chwilą ujęcia części kapitałowej raty leasingowej z bieżącej faktury,
 • druga - powstanie na koncie 24-92 "Rozrachunki bieżące z finansującym" w momencie zapłaty raty.

Ponieważ mamy do czynienia z leasingiem bilansowo finansowym, a podatkowo pozostającym leasingiem operacyjnym, to podatkowe różnice kursowe należy ustalać pomiędzy wartością bieżącej zarachowanej faktury a kwotą zapłaty za nią. Tym samym podatkowo będą skutkować tylko te drugie różnice kursowe, bez różnicy przypadającej na kwotę odliczonego podatku VAT. Te różnice kursowe nie podlegają limitowaniu w ramach proporcji do kwoty 150.000 zł/225.000 zł.

Jeśli zapłata zostanie dokonana z rachunku walutowego i nie wyceniono jej kursem historycznym, trzeba będzie jeszcze także rozliczyć różnice kursowe na rachunku walutowym uwzględniane bilansowo i podatkowo.

Różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym

Z uwagi na znaczące rozbieżności między schematem ujęcia bilansowego i podatkowego omawianych umów, do ich wychwytywania wykorzystać można konta pozabilansowe w zespole 9. Mogą one być zorganizowane następująco:

 • konto 901 - koszty niepodatkowe - wartości kosztów niestanowiących kosztów podatkowych ujmować można po stronie Wn ze znakiem plus, a koszty wyłącznie podatkowe ze znakiem minus; obrót konta będzie odejmowany od kosztów w ujęciu bilansowym,
 • konto 902 - przychody niepodatkowe - wartości przychodów niestanowiących przychodów podatkowych ujmować można po stronie Ma ze znakiem plus, a przychody rozpoznawane wyłącznie podatkowo po stronie Ma ze znakiem minus; obrót konta będzie odejmowany od przychodów bilansowych,
 • konto 999 - konto techniczne.

Konta te można następująco wykorzystać do ewidencji leasingu bilansowo finansowego a podatkowo operacyjnego samochodu osobowego:

a) zapis Wn konto 901, Ma konto 999 ze znakiem dodatnim:

 • amortyzacja, którą należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów,
 • ujemne różnice kursowe nieuwzględniane w rachunku podatkowym,

b) zapis Wn konto 901, Ma konto 999 ze znakiem minus:

 • wartość rat kapitałowych do ujęcia jako koszt podatkowy (na kontach wynikowych ich nie ma) - według faktur od leasingodawcy, z uwzględnieniem limitu 150.000 zł/225.000 zł,

c) zapis Wn konto 999, Ma konto 902 ze znakiem dodatnim:

  • dodatnie różnice kursowe nieskutkujące podatkowo.

Proponowany sposób rozliczenia leasingu finansowego samochodu osobowego wyrażonego w walucie obcej przedstawiono w przykładzie.

Przykład

Założenia

 1. W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisano protokół odbioru przedmiotu leasingu walutowego o wartości netto 65.000 euro plus VAT 14.950 euro. Jest to auto osobowe używane do celów mieszanych, z niepełnym odliczeniem VAT, niebędące pojazdem elektrycznym. Samochód ten nie wymaga poniesienia dodatkowych nakładów przed przyjęciem do używania. Ustalenie wartości początkowej:
 • średni kurs NBP z dnia 25 kwietnia 2023 r. to 4,5980 zł/euro,
 • VAT niepodlegający odliczeniu: 7.475 euro,
 • wartość początkowa w walucie obcej: 72.475 euro, wartość początkowa w zł:
  333.240,05 zł (72.475 euro × 4,5980 zł/euro).
 1. Faktura za czynsz leasingowy została wystawiona przez leasingodawcę w dniu 2 maja 2023 r. Pierwsza rata leasingowa przedstawiała kwotę netto 1.108 euro, z czego część kapitałowa to 861 euro, a odsetki 247 euro. Kwota VAT to 1.169,44 zł. Kurs średni z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury to 4,5889 zł/euro. Zapłaty za tę fakturę dokonano 17 maja 2023 r. z konta walutowego, przy czym VAT został zapłacony z konta złotówkowego. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty to 4,4904 zł/euro.
 2. Korzystający prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4.
 3. Dla uproszczenia pominięto ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym.

Dekretacja

1. OT - przyjęcie środka trwałego (zapis w kwietniu): 333.240,05 zł
- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 24-91 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".
2. Faktura za czynsz leasingowy (zapis w maju):
a) kwota netto opłaty wraz z nieodliczonym VAT
(1.108 euro × 4,5889 zł/euro) + (1.169,44 zł × 50%) 5.669,22 zł
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
b) VAT do odliczenia (1.169,44 zł × 50%)  584,72 zł
- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
c) kwota brutto 6.253,94 zł
- Ma konto 24-92 "Rozrachunki bieżące z finansującym".
3. Rozliczenie konta 30 (zapis w maju):
a) część kapitałowa opłaty leasingowej wraz z częścią nieodliczonego VAT:
{861 euro + [(861 euro × 23%) × 50%]} × 4,5889 zł/euro, tj. 960,02 euro × 4,5889 zł/euro 4.405,44 zł
- Wn konto 24-91,
b) część odsetkowa opłaty leasingowej wraz z częścią nieodliczonego VAT:
5.669,22 zł - 4.405,44 zł 1.263,78 zł
- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
c) łączna opłata netto z nieodliczonym VAT  5.669,22 zł
- Ma konto 30.
4. PK - zaksięgowanie w maju dodatniej różnicy kursowej na koncie 24-91, tj.
4.405,44 zł - 4.414,17 zł (kwota 4.414,17 zł wynika z wyliczenia 960,02 euro × 4,5980 zł/euro): 8,73 zł
- Wn konto 24-91,
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".
5. Rozliczenie zapłaty faktury (zapis w maju):
a) WB - kwota VAT w zł  1.169,44 zł
- Wn konto 24-92,
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący",
b) WB - kwota netto (1.108 euro × 4,4904 zł/euro)  4.975,36 zł
- Wn konto 24-92,
- Ma konto 13-1 "Rachunek walutowy",
c) PK - dodatnia różnica kursowa na koncie 24-92 od wartości netto opłaty  109,14 zł
- Wn konto 24-92,
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".
6. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny za maj według stawki 20%,
tj. (333.240,05 zł × 20%) : 12 m-cy:  5.554,00 zł
- Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Rozliczenie podatkowe za maj przy wykorzystaniu kont pozabilansowych w zespole 9:

1) eliminacja amortyzacji samochodu z kosztów podatkowych: 
kwota  (+) 5.554,00 zł
- Wn konto 901, Ma konto 999,
2) eliminacja z przychodów podatkowych różnicy kursowej na koncie 24-91: 
kwota (+) 8,73 zł
- Wn konto 999, Ma konto 902,
3) dodanie do kosztów podatkowych części raty kapitałowej, jaka może być ujęta w ramach limitu proporcji 150.000 zł (150.000 zł : 333.240,05 zł = 45,0126%; 4.405,44 zł × 45,0126% = 1.983 zł):
kwota  (-) 1.983 zł
- Wn konto 901, Ma konto 999.

Nieobjęte limitem koszty odsetkowe wraz z przynależnym do nich nieodliczonym VAT są już zarachowane na koncie 75-0 i nie wymagają dodatkowych korygowań w zespole 9.

Razem koszty bilansowe: kwota amortyzacji i kosztów finansowych z tytułu raty leasingowej 6.817,78 zł (5.554,00 zł + 1.263,78 zł).

Razem przychody bilansowe: kwota dwóch dodatnich różnic kursowych, łącznie 117,87 zł (8,73 zł + 109,14 zł).

Razem koszty podatkowe: 6.817,78 zł - 5.554,00 + 1.983 zł = 3.246,78 zł.

Razem przychody podatkowe: 117,87 zł - 8,73 zł = 109,14 zł.

www.LeasingFinansowy.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.