leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015

Rozpoczęcie amortyzacji leasingowanego środka trwałego

Jak postąpić w przypadku, gdy wzięta w leasing finansowy (bilansowo, a podatkowo - operacyjny) maszyna nie może być użytkowana ze względu na brak warunków lokalowych? Przygotowanie pomieszczeń i uruchomienie maszyny będzie możliwe dopiero w III lub IV kwartale br. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić OT i rozpocząć amortyzację?

Rozpoczęcie amortyzacji nie może nastąpić przed przyjęciem środka trwałego do używania. Późniejszy moment rozpoczęcia amortyzacji może być uwzględniony przy wyborze dla celów bilansowych metody i stawki amortyzacyjnej.

W pkt VI. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" wskazano, iż korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu finansowego stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje, że korzystający uzyska na moment zakończenia leasingu tytuł własności przedmiotu umowy (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową), to dany składnik aktywów wymaga w całości zamortyzowania przez: okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności, jeżeli byłby on krótszy. Jeżeli umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową) - to dany składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

Przepisy prawne
Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

W przywołanym w ww. standardzie art. 32 ustawy o rachunkowości (ww. art. 33 dotyczy wartości niematerialnych i prawnych) stwierdzono, iż odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Tak więc, jak wynika z przywołanych przepisów, rozpoczęcie amortyzacji leasingowanego środka trwałego nie może nastąpić przed przyjęciem go do używania. Przez przyjęcie do używania należy rozumieć rozpoczęcie użytkowania środka trwałego. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli pomieszczenie, w którym ma funkcjonować leasingowana maszyna, nie jest gotowe do użytku ze względów technicznych.

W sytuacji, gdy przedmiot leasingu powinien zostać zamortyzowany w okresie trwania umowy leasingu, metoda i stawka amortyzacyjna musi zostać odpowiednio dostosowana tak, aby pomimo późniejszego terminu rozpoczęcia używania środka trwałego (a w konsekwencji rozpoczęcia amortyzacji) warunek ten został spełniony.

Natomiast dla celów podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji, przy czym składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania (por. art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP). Nie dotyczy to jednak przypadku przedstawionego w pytaniu, gdzie podatkowo mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym, a więc rozliczanym bez amortyzacji.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60