leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w przepływach działalności finansowej

Poniesione przez jednostkę wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej i w związku z tym w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą bezpośrednią i pośrednią wykazywane są w grupie C. "Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej".

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości zapłaconych rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, wykazuje się w pozycji C.II.7. "Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego". Naszym zdaniem, w pozycji tej prezentowane są również kwoty czynszu inicjalnego, opłat manipulacyjnych oraz opłat związanych z wykupem przedmiotu leasingu. Natomiast zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego wykazuje się w pozycji C.II.8. "Odsetki".

Warto także pamiętać, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczany jest do środków trwałych korzystającego i podlega u niego amortyzacji bilansowej. Oznacza to, iż w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, dokonane w danym roku obrotowym odpisy amortyzacyjne od tego składnika należy wykazać (ze znakiem plus) w pozycji A.II.1. "Amortyzacja". Jest to bowiem pozycja niepowodująca zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, o którą koryguje się wynik finansowy netto roku obrotowego.

Ponadto, z pozycji A.II.8 tego sprawozdania (metoda pośrednia) wyłączeniu podlegać będzie zmiana zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania. Jak wynika bowiem ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1), stanowiącym załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 6, poz. 26), w pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów" ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, jednakże z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego.
   
 2. Poniesione przez spółkę w ciągu roku wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły łącznie: 33.150 zł, z tego raty kapitałowe stanowiły kwotę: 24.720 zł, a zapłacone odsetki i prowizje: 8.430 zł.
   
 3. Roczne odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu wyniosły: 18.600 zł.
   
 4. Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 90.000 zł. Na potrzeby przykładu zakłada się, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne operacje gospodarcze, a wynik finansowy netto za ten okres wyniósł: - 27.030 zł (strata).
   
 5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią:

Pozycja Treść pozycji Dane za rok
obrotowy w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto - 27.030
II. Korekty razem 27.030
1. Amortyzacja (...) 18.600
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (...) 8.430
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy (...) 0
II. Wydatki (...) 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy (...) 0
II. Wydatki (...) 33.150
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24.720
8. Odsetki (...) 8.430
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 33.150
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) - 33.150
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 33.150
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 90.000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 56.850
  - o ograniczonej możliwości dysponowania  

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60