leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Serwis Podatkowy nr 2 (254) z dnia 10.02.2017

Wartość początkowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.346.2016.1.ZK)

Wartość początkowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego
rys. Wartość początkowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego


"(...) Wnioskodawca - Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży książek (...).

W przyszłości Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: "Spółka"). Zgodnie z treścią tej umowy, Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępni Wnioskodawcy do korzystania za wynagrodzeniem należące do niej nieruchomości (dalej jako: "Umowa"). W ramach Umowy, Wnioskodawca będzie również uprawniony do pobierania pożytków z udostępnionych mu nieruchomości.

Powyższa Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony i:

 • będzie przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej nieruchomości będzie dokonywać Wnioskodawca,
   
 • będzie określać cenę, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy,
   
 • suma ustalonych w umowie opłat i ceny, po której Wnioskodawca będzie miał prawo nabyć nieruchomości po zakończeniu okresu Umowy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej tych nieruchomości, określonej w księgach podatkowych Spółki.

Wnioskodawca będzie wykorzystywać nieruchomości należące do Spółki w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

(...) Czy wartość początkowa nieruchomości (przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f ustawy CIT) wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, powinna zostać ustalona w wysokości sumy:

 • wskazanych w Umowie opłat (w części stanowiącej spłatę wartości początkowej nieruchomości określonej w księgach podatkowych Spółki) oraz
   
 • ceny, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć nieruchomości po zakończeniu okresu Umowy,

pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług?

(...) Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 3 updop, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi.

Zawarta umowa (...) może być uznana dla celów podatkowych za umowę leasingu finansowego, jeżeli:

1) została zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu (...),

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:

a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo

b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

(...) W myśl art. 17a pkt 7 updop, ilekroć w rozdziale (4a) jest mowa o spłacie wartości początkowej rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h. Powyższy przepis odsyła zatem w tym zakresie do zasad ogólnych wyrażonych w art. 16g updop.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast, stosownie do art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku podatkowej umowy leasingu finansowego, wartością początkową środków trwałych do celów amortyzacji będzie cena nabycia, która odpowiada kwocie wskazanych w umowie opłat (w części stanowiącej spłatę wartości początkowej nieruchomości), powiększonej o cenę, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć te składniki majątku po zakończeniu okresu umowy oraz pomniejszona o należny podatek od towarów i usług (jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług stanowi podatek naliczony lub Wnioskodawcy przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług) (podkreśl. red.). (...)"

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60