leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody

Jak zaksięgować wykup samochodu z leasingu finansowego w przypadku szkody całkowitej? W ostatecznym rozrachunku finansujący uznał nas częścią otrzymanego odszkodowania. Jesteśmy zwolnieni z VAT.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują wprost kwestii wykupu przedmiotu leasingu w przypadku szkody całkowitej. Wskazówkę, jak postąpić w takim przypadku, odnaleźć można w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), którego uregulowania jednostki mogą stosować na zasadzie dobrowolności na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

W przypadku umowy leasingu, stanowiącej dla celów bilansowych umowę leasingu finansowego, przedmiot tej umowy wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego (leasingodawcy). Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. Ponadto, jeżeli umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, to cenę wykupu uwzględnia się w jego wartości początkowej i amortyzuje się go przez okres ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów. W momencie nabycia przedmiotu leasingu finansowego za opłatę końcową jest on w dalszym ciągu wykazywany w aktywach trwałych korzystającego, który kontynuuje dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych. Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu. Nie zwiększa ona wartości środka trwałego. Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąża pozostałe koszty operacyjne.

Jednocześnie - w świetle postanowień pkt VI.15 KSR nr 5 - w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu finansowego na skutek utraty przedmiotu leasingu (np. na skutek kradzieży), korzystającego obciąża płatność wynikająca z umowy leasingu. Kwota tej płatności stanowi zobowiązanie wobec finansującego z tytułu wygaśnięcia umowy, obciążające drugostronnie pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy zostaje odpisane na pozostałe przychody operacyjne, zaś wartość netto przedmiotu leasingu - na pozostałe koszty operacyjne.

Jeżeli w myśl umowy leasingu korzystający zawarł umowę ubezpieczeniową z cesją odszkodowania na rzecz finansującego, to z chwilą otrzymania przez finansującego odszkodowania o jego równowartość korzystający zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego, odnosząc drugostronnie odszkodowanie na pozostałe przychody operacyjne.

Gdy wypowiedzeniu umowy leasingu finansowego towarzyszy zwrot finansującemu przedmiotu leasingu, korzystającego obciąża płatność wynikająca z umowy leasingu lub porozumienia stron. Kwota tej płatności stanowi zobowiązanie wobec finansującego z tytułu wypowiedzenia umowy. W takim przypadku zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy zamienia się w zobowiązanie z tytułu wypowiedzenia umowy, a ewentualną różnicę między obu zobowiązaniami odnosi się na pozostałe koszty operacyjne lub przychody operacyjne. Natomiast zwrot finansującemu przedmiotu leasingu ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych, w jego wartości netto, jako likwidację środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przykład

Jednostka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości

I. Założenia:

 1. Korzystający w wyniku wypadku drogowego całkowicie uszkodził przedmiot umowy leasingu finansowego. Finansujący wypowiedział umowę leasingu i wstępnie obciążył korzystającego kwotą: 132.000 zł.
   
 2. Na dzień wypowiedzenia umowy korzystający w księgach wykazywał saldo zobowiązania wobec finansującego z tytułu przedmiotu umowy na kwotę: 150.000 zł.
   
 3. Jednostka wykupiła przedmiot umowy leasingu za kwotę: 78.000 zł brutto. Umowa przewidywała, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, w związku z czym cenę wykupu uwzględniono w jego wartości początkowej.
   
 4. Przedmiot umowy leasingu objęty był ubezpieczeniem, a umowa leasingu przewidywała cesję odszkodowania na rzecz finansującego. Firma leasingowa otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie: 265.000 zł. W ostatecznym rozrachunku finansujący ma zwrócić korzystającemu kwotę: 98.207,32 zł (nota uznaniowa).
   
 5. Jednostka jest zwolniona z VAT. Z zasad (polityki) rachunkowości jednostki wynika, że w sprawach, które nie są uregulowane przepisami ustawy o rachunkowości, korzysta ona z wytycznych zawartych w KSR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ujęcie zobowiązania z tytułu wstępnego rozliczenia umowy 132.000,00 zł 76-1 24-9/1
2. FZ - faktura za wykup samochodu 78.000,00 zł 24-9/2 24-9/1
3. WB - zapłata za wykup przedmiotu leasingu 78.000,00 zł 24-9/1 13-0
4. PK - rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu (odpisanie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu): 150.000 zł - 78.000 zł =  72.000,00 zł 24-9/2 76-0
5. PK - zmniejszenie zobowiązania wobec finansującego o równowartość odszkodowania otrzymanego przez finansującego 265.000,00 zł 24-9/1 76-0
6. PK - odniesienie w pozostałe koszty operacyjne kwoty wynikającej z rozliczenia zgodnie z umową (nota uznaniowa nie podlega wówczas ewidencji): 265.000 zł - 132.000 zł - 98.207,32 zł =  34.792,68 zł 76-1 24-9/1
7. WB - wpływ środków zgodnie z notą uznaniową 98.207,32 zł 13-0 24-9/1

III. Księgowania:

Jednostka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości

Przykład

Jednostka nie stosuje Krajowych Standardów Rachunkowości

I. Założenia:

Na podstawie poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jednostka nie stosuje KSR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za wykup samochodu 78.000,00 zł 24-9/2 24-9/1
2. WB - zapłata za wykup przedmiotu leasingu 78.000,00 zł 24-9/1 13-0
3. PK - uznanie korzystającego kwotą wynikającą z otrzymanej noty 98.207,32 zł 24-9/1 76-0
4. PK - rozliczenie skutków wypowiedzenia umowy leasingu (odpisanie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu): 150.000 zł - 78.000 zł =  72.000,00 zł 24-9/2 76-0
5. WB - wpływ środków zgodnie z notą uznaniową 98.207,32 zł 13-0 24-9/1

III. Księgowania:

Jednostka nie stosuje Krajowych Standardów Rachunkowości

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60