leasing finansowy, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego

Spółka z o.o. świadczy usługi medyczne. Do ich świadczenia wykorzystuje sprzęt nabywany w ramach leasingu finansowego. W związku z tym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez finansującego faktury. Czy pierwszą opłatę odsetkową poniesioną przed dniem oddania środka trwałego do używania oraz VAT zapłacony w całości przed tym dniem należy uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

W wartości początkowej nie uwzględnia się odsetkowej części opłat leasingowych, które bezpośrednio zaliczane są w koszty uzyskania przychodów. Nieodliczony VAT przypadający na część kapitałową będzie składnikiem wartości początkowej środka trwałego, a przypadający na część odsetkową podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca zezwala, aby składniki majątku, wymienione w art. 16a ust. 1 updop (m.in. maszyny i urządzenia), niestanowiące własności lub współwłasności podatnika były przez niego amortyzowane, jeżeli:

  • są wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie umowy leasingu określonej w art. 17a pkt 1 updop, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników oraz
     
  • zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje podatnik jako korzystający.

Tymczasem korzystający ma prawo do amortyzacji środka trwałego, gdy spełnione są łącznie warunki określone w art. 17f ust. 1 updop. Konieczne jest zatem, aby:

1) umowa leasingu zawarta została na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środka trwałego, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiadała co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu,

3) odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie trwania umowy dokonywał korzystający - jeżeli korzystającym nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o CIT nie określają szczególnego sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego. Sposób ustalania wartości początkowej wynika jednak pośrednio z definicji pojęcia "spłaty wartości początkowej" określonej w art. 17a pkt 7 updop. Jak wynika z tej regulacji, wartość początkową środka trwałego nabytego na podstawie umowy leasingu ustala się zgodnie z art. 16g updop. Uwzględniając charakter umowy leasingu finansowego, powinno się tu stosować regulacje odnoszące się do odpłatnego nabycia środka trwałego, czyli wartość początkową ustalić według ceny nabycia zdefiniowanej w art. 16g ust. 3 updop.

Stosownie do tego przepisu, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Chodzi tu w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Ponadto kwotę należną zbywcy pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym podstawowym elementem wartości początkowej środka trwałego będzie suma kapitałowych części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotu leasingu określonej w księgach podatkowych finansującego, wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z opcji zakupu. Na wartość początkową środka trwałego mogą się złożyć również inne wydatki związane z jego nabyciem, a naliczone do dnia przekazania go do używania (np. koszty transportu, montażu). Natomiast nie wlicza się tutaj wartości odsetek zawartych w ratach leasingowych, jako że te zgodnie z art. 17f ust. 1 updop stanowią odpowiednio przychody finansującego i koszty uzyskania przychodów korzystającego. Nie ma przy tym znaczenia czy część odsetkowa raty leasingowej została zapłacona przed dniem przekazania przedmiotu leasingu do używania, czy po tym dniu. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest odpowiedź Ministerstwa Finansów, która została udzielona na pytanie naszego Wydawnictwa (odpowiedź tę publikujemy na str. 11 niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego).

Leasing finansowy podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Korzystający otrzymuje od finansującego fakturę, gdzie podstawa opodatkowania obejmuje sumę wszystkich opłat leasingowych wynikających z umowy (zarówno w części przypadającej na spłatę kapitału, jak i odsetek), od której następnie obliczany jest VAT.

VAT zawarty na fakturze z reguły staje się u korzystającego podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu, a co za tym idzie, nie wpływa on na wartość początkową środka trwałego w postaci przedmiotu leasingu. Bywają jednak sytuacje, w których podatnik nabywa taki składnik majątku na potrzeby działalności zwolnionej od opodatkowania VAT i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Taką sytuację ma spółka, której dotyczy pytanie. W tym przypadku, ponieważ podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, to nieodliczony VAT przypadający na część:

  • kapitałową - będzie składnikiem wartości początkowej środka trwałego,
     
  • odsetkową - podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
Przykład

Spółka z o.o. świadczy usługi medyczne. Na podstawie umowy leasingu finansowego kupiła urządzenie, które będzie wykorzystywać na potrzeby tych usług zwolnionych od VAT. Spółka nie może odliczyć podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez finansującego.

Zgodnie z umową, łączna wartość netto opłat wynosi 22.000 zł (w tym 2.000 zł to część odsetkowa będąca wynagrodzeniem leasingodawcy).

Stawka VAT dla tego urządzenia wynosi 23%.

W wartości początkowej środka trwałego spółka uwzględniła VAT niepodlegający odliczeniu w kwocie 4.600 zł (20.000 zł x 23%). Niepodlegający odliczeniu VAT przypadający na część odsetkową w kwocie 460 zł (2.000 zł x 23%) spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.

www.LeasingFinansowy.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60